การจัดการสื่อสารในภาวะวิกฤต : คอร์สที่จะพาคุณไขความลับสู่ความสำเร็จภายในองค์กร

ในสภาวะที่เศรษฐกิจโลกมีทั้งความผันผวนและรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การรับมือกับวิกฤตที่จะเกิดขึ้นคือสิ่งที่ทุกคนควรเตรียมให้พร้อมในทุกสถานการณ์

สำหรับผู้ที่สนใจ วันนี้เรามีคอร์สเรียนออนไลน์จากอาจารย์ของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตมาแนะนำ โดยบทเรียนนี้สามารถลงทะเบียนเรียนได้ผ่านแพลตฟอร์ม Thai MOOC

 

 

การจัดการสื่อสารในภาวะวิกฤต (Crisis Communication):

คอร์สนี้จะพูดเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของภาวะวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร การสื่อสารความเสี่ยง การวางแผนการสื่อสารภาวะวิกฤต กลยุทธ์การสื่อสารและการตอบโต้ การนำเสนอข่าวในภาวะวิกฤต โดยการประยุกต์ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการจัดการวางแผนจนถึงการปฏิบัติการในการจัดการภาวะวิกฤต

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน:

– ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและความสำคัญของภาวะวิกฤตได้

– ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการสื่อสารและองค์ประกอบที่สำคัญในการสื่อสารที่เกี่ยวกับภาวะวิกฤตได้

– ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการจัดการด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤตได้

– ผู้เรียนสามารถวางแผนการปฏิบัติการในการจัดการภาวะวิกฤตได้

– ผู้เรียนสามารถประยุกต์หลักการสื่อสารกับการจัดการในภาวะวิกฤตได้อย่างเหมาะสม

 

คุณสมบัติ:

– นิสิต-นักศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา / นักเรียน / ประชาชนทั่วไป

– สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานทั่วไป

– สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

 

 

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้:

10 ชั่วโมงการเรียนรู้ (3ชั่วโมง 30 นาทีสื่อวีดิทัศน์) โดยจะแบ่งเป็น 2 ชั่วโมงการเรียนรู้ (เรียนแบบออนไลน์ 100%) ต่อสัปดาห์

 

ระยะเวลาการในการเรียน:

– วันเริ่มต้นคอร์สเรียน : 31 มกราคม 2563

– วันสิ้นสุดคอร์สเรียน : 30 มีนาคม 2563

 

วิธีสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ที่นี่

 

เกณฑ์การผ่านวิชา และได้ใบประกาศนียบัตร (หากมี):

ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมผ่านการวัดผลทั้งหมด และได้ผลการประเมินไม่น้อยกว่า 70% โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

 

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามการลงทะเบียนได้ตามเวลาที่ระบุ

 

ที่มา: Thai MOOC

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ