Darmasiswa Scholarship ทุนเรียนต่อด้านภาษา และศิลปวัฒนธรรมที่อินโดนีเซีย

โอกาสดีสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ต้องการเรียนต่อที่ประเทศอินโดนีเซีย! เพราะขณะนี้โปรแกรม Darmasiswa Scholarship Program 2020 มีทุนการศึกษาแจกนักศึกษาไทยถึง 30 จำนวน!

โดยทุนดังกล่าวเป็นทุนให้นักศึกษาได้เรียนต่อโดยมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงด้านภาษาด้วยเช่นกัน นิสิต นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาเต็มจำนวน จำนวน 30 ทุน พร้อมค่าครองชีพ และค่าที่พัก เป็นต้น

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นนักศึกษาต่างชาติ

– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า

– อายุอย่างน้อย 18 ปี แต่ไม่เกิน 27 ปี

– สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

– มีความสนใจศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

– ไม่เคยเป็นศิษย์เก่าของทุน Darmasiswa

– ไม่ได้ศึกษาหรือทำงานอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– Curriculum vitae/resume

– ใบรับรองแพทย์

– หนังสือเดินทางที่มีอายุอย่างน้อย 24 เดือนนับจากวันที่สมัคร

– Recommendation Letter จากอาจารย์หรือสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

– ใบรับรองการศึกษา และใบแสดงผลการเรียน (ภาษาอังกฤษ)

– ใบรับรองด้านภาษา (ุถ้ามี)

– เขียนเรียงความเกี่ยวกับจุดประสงค์ด้านการศึกษาราว 500 คำ (ภาษาอังกฤษหรือภาษาอินโดนีเซีย)

– วิดีโอความยาว 2 นาทีบอกถึงแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการในฐานะทูตวัฒนธรรมอินโดนีเซีย (ภาษาอังกฤษหรือภาษาอินโดนีเซีย)

 

วิธีการสมัคร:

สามารถลงทะเบียนสมัครทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ apply.darmasiswa

 

ปิดรับสมัคร:

2 มีนาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

darmasiswa

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ