ขอเชิญชวนเยาวชนหญิงส่งประวัติและผลงานเข้ารับการคัดเลือกยุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2563

ขอเชิญชวนเยาวชนหญิงที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี ส่งแบบเสนอประวัติและผลงาน ส่งมาที่กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัวเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกยุวสตรีดีเด่น เพื่อประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2563

 

 

ยุวสตรีดีเด่น (จำนวน 5 รางวัล)

– ภาคเหนือ

– ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

– ภาคกลาง

– ภาคใต้

– กรุงเทพมหานคร

 

หลักเกณฑ์

1. เป็นเยาวชนหญิงอายุระหว่าง 18-25 ปี เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม

2. เป็นผู้มีจิตใจอาสาสมัคร รู้จักแบ่งเวลาในการเรียน การใช้เวลากับครอบครัว การบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและเข้าร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และการประพฤติตนที่เหมาะสม

3. เป็นผู้มีความกล้าหาญตามวุฒิภาวะในการปกป้องพิทักษ์สิทธิของตนเองและผู้อื่นในการถูกล่วงละเมิดหรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรม เป็นผู้นําและมีบทบาทในการส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติ ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและการคุ้มครองสิทธิสตรี รู้จักเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองบนพื้นฐานหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ

4. ไม่เคยได้รับรางวัลประเภทนี้ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

 หลักเกณฑ์การคัดเลือก: ขนาด 584.8 KB

 แบบเสนอประวัติผลงานดีเด่น: ขนาด 1.08 MB

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.dcy.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ