DENSO Youth for Earth Action 2010

บริษัทเด็น โซ่จะจัดโครงการ ?DENSO Youth for Earth Action 2010? ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่นิสิต นักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศญี่ปุ่น โดยพาไปดูงานสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศญี่ปุ่น
สามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ พรรณพิลาศ โทร 0 2315 9500 ต่อ 2215

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
2. สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีคะแนนสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 700 คะแนน หรือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 210 คะแนนสำหรับ Computer-based, 80 คะแนนสำหรับ Internet-based และ 550 คะแนนสำหรับ Paper-based
3. สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ สามารถเข้าร่วมการฝึกปฏิบัติภาคสนามได้
4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการทั้งหมดได้

วิธีการรับสมัคร
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครจากเว็บไซต์ ที่ http://denso-yea.com/en/program/2010_program_overview.html
2. ส่งใบสมัครภายใน 20 เมษายน 2553

ที่มา : igotgrants.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ