คณะทันตแพทย์ฯ มช. รับสมัคร ‘หลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์’ วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า

ใครใฝ่ฝันอยากเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ บอกเลยว่าความฝันนั้นอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม! เพราะคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

โดยเป็นหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2563 ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นม.6 หรือเทียบเท่ามีสิทธิ์สมัครได้! รายละเอียดเพิ่มเติมดังด้านล่างนี้

 

 

คุณสมบัติ:

– สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

– เพศ ชาย-หญิง อายุ 18 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 35 ปี (ถึงวันเปิดรับสมัคร)

– มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง

 

จำนวนรับเข้าศึกษา:

50 คน

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา:

แบบเหมาจ่าย 35,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 ภาคการศึกษา

 

เอกสารประกอบการสมัคร:

– ใบสมัครที่กรอกข้อความด้วยตนเองอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 x 3 ซม. ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่)

– บัตรประจำตัวผู้สมัครที่กรอกข้อความ และติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 x 3 ซม. ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่)

– สำเนาใบแสดงผลการศึกษา 1 ฉบับ

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด

** เอกสารฉบับสำเนาทุกฉบับ ให้เขียนรับรองสำเนาว่า “สำเนาถูกต้องถ่ายจากต้นฉบับจริง”

 

วิธีการสมัคร:

1. สมัครด้วยตนเอง

– ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 29 พฤษภาคม 2563 โดยยื่นเอกสารการสมัครทั้งหมดที่ สำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม ชั้น 2 อาคาร 7 คณะทันแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ

 

2. สมัครทางไปรษณีย์

– ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 22 พฤษภาคม 2563 ให้ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมด โดยส่งให้คณะทันตแพทยศาสตร์ ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 โดยจะถือวันประทับตราทาไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ จ่าหน้าซองการส่งใบสมัครดังนี้

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม (หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ปี 2563)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

 

กำหนดการรับสมัคร:

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

การสมัครด้วยตนเอง: 29 พฤษภาคม 2563

การสมัครทางไปรษณีย์: 22 พฤษภาคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

dent.cmu.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ