กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งบุคลากร นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักสถิติ นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายช่างไฟฟ้าสื่อสาร (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร)

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครงาน กรมส่งเสริมการเกษตร ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 มิถุนายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งบุคลากร จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน : 18,000 บาท หรือตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด

ระยะเวลาการจ้าง : ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 และต่อสัญญาจ้างครั้งละไม่เกิน 4 ปี

คุณสมบัติ :

– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

 

ตำแหน่งนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน : 18,000 บาท หรือตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด

ระยะเวลาการจ้าง : ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 และต่อสัญญาจ้างครั้งละไม่เกิน 4 ปี

คุณสมบัติ :

– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทน : 18,000 บาท หรือตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด

ระยะเวลาการจ้าง : ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 และต่อสัญญาจ้างครั้งละไม่เกิน 4 ปี

คุณสมบัติ :

– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

 

ตำแหน่งนักสถิติ จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน : 18,000 บาท หรือตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด

ระยะเวลาการจ้าง : ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 และต่อสัญญาจ้างครั้งละไม่เกิน 4 ปี

คุณสมบัติ :

– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์

 

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทน : 18,000 บาท หรือตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด

ระยะเวลาการจ้าง : ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 และต่อสัญญาจ้างครั้งละไม่เกิน 4 ปี

คุณสมบัติ :

– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน : 19,500 บาท หรือตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด

ระยะเวลาการจ้าง : ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 และต่อสัญญาจ้างครั้งละไม่เกิน 4 ปี

คุณสมบัติ :

– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

 

ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน : 13,800 บาท หรือตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด

ระยะเวลาการจ้าง : ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 และต่อสัญญาจ้างครั้งละไม่เกิน 4 ปี

คุณสมบัติ :

– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

 

การรับสมัคร :

สมัครงานได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://doaecenter.thaijobjob.com/ หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป” ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 มิถุนายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :

การสมัครงานกรมส่งเสริมการเกษตร

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ