ประกวดออกแบบคาแรคเตอร์ “DIP Character Design Contest 2018” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบคาแรคเตอร์กรมทรัพย์สินทางปัญญา “DIP Character Design Contest 2018” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

 

วัตถุประสงค์

– เพื่อให้มีตัวการ์ตูนที่ใช้ในการรณรงค์ส่งเสริมด้านทรัพย์สินทางปัญญา และประชาสัมพันธ์ความรู้ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาตลอดจนนำเสนอข้อมูลและภาพลักษณ์ของกรมฯ ผ่านตัวการ์ตูนดังกล่าว

– เพื่อให้พื้นที่นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการเสนอผลงานออกแบบ และสร้างสรรค์ ตัวการ์ตูนสำหรับใช้ในกิจกรรมของกรมฯ ตลอดจนเรียนรู้เรื่องลิขสิทธิ์เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้จริง

 

 

กรอบแนวคิด

– การออกแบบ คาแรคเตอร์ ต้องมีลักษณะบ่งบอกตามกรอบแนวคิดดังนี้

– IDENTITY สื่อความหมายถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และ วัฒนธรรมองค์กรของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

– CREATIVITY แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์

– FRIENDLY มีความเป็นมิตร

 

เงื่อนไขการส่งผลงาน

– ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเอง โดยห้ามมิให้ส่งผลงานของบุคคลอื่น หรือส่งผลงานในนามของบุคคลอื่น

– ผลงานที่ส่งประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่สำหรับการประกวดในครั้งนี้โดยเป็นผลงานไม่เคยเผยแพร่ในสื่อใดๆ มาก่อน และไม่เคยส่งประกวดในงานอื่นๆ มาก่อน

– ผลงานที่ส่งประกวด จะต้องเป็นผลงานที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นหรือสิทธิใดๆ ของบุคคลอื่น

– ผลงานที่ได้รับคัดเลือกทั้ง 5 รางวัล และได้รับรางวัลดังกล่าว ผู้ที่ได้รับรางวัลตกลงให้ผลงานที่ส่งเข้าประกวดรวมถึงไฟล์ต้นฉบับ ตกเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นๆ ตลอดจนสิทธิอื่นใดในผลงานดังกล่าวตกเป็นของกรมฯ

– ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดยินดีให้กรมทรัพย์สินทางปัญญานำผลงานที่ส่งเข้าประกวด เผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะในเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท หรือสื่อรูปแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อการประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อการใดๆ ที่ทางกรมพิจารณาเห็นสมควร

– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ผลงานของบุคคลอื่น รวมทั้งไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน

– ผู้ประกวดต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ และต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

– ผู้ประกวดยอมรับว่าการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สุด และยินดียอมรับ ผลการตัดสิน รวมถึงกฏเกณฑ์และเงื่อนไขการตัดสินทุกประการ

– กรณีปรากฏภายหลังว่า ผู้ประกวดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดกรมทรัพย์สินทางปัญญา สามารถเพิกถอนผลการตัดสิน และเรียกรางวัลคืน ผู้ประกวดต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

 

หลักเกณฑ์การส่งผลงาน

– ผู้ส่งผลงานต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป

– สามารถส่งผลงานเป็นทีม (ไม่เกิน 2 คน) หรือ ส่งคนเดียวก็ได้

– การออกแบบต้องออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือกรณีวาดด้วยมือให้สแกนผลงาน โดยให้ส่งในรูปไฟล์ Tiff หรือ jpeg หรือ pdf ความละเอียด 300 dpi ขึ้นไป ( ให้เก็บไฟล์ต้นฉบับไว้ด้วย )โดยผลงานที่ส่งต้องมีภาพประกอบที่มองเห็นอย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง พร้อมทั้ง ตั้งชื่อผลงานและบรรยายแนวคิดในการออกแบบ รวมทั้งผลที่คาดว่าจะได้รับจากการนำคาแรคเตอร์ที่ได้ออกแบบไปใช้

– ระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมลล์ Line ID ของตนเอง กรณีเป็นทีมต้องระบุข้อมูลของทุกคนในทีม รวมทั้งตั้งตัวแทน 1 คน เป็นผู้ประสานงาน

– ผู้ประกวดแต่ละท่านหรือแต่ละทีม สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ไม่เกิน 1 ผลงาน

– ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถส่งผลงาน ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ ดังนี้

– กรณีส่งผลงานออนไลน์ : กรอกใบสมัครและส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์ (ผู้สมัครกรอกข้อมูล ตามที่ระบุในฟอร์มออนไลน์ และแนบ Link สำหรับให้เจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลดผลงาน ที่ส่งเข้าประกวด)

– กรณีส่งผลงานทางอีเมล : ดาวน์โหลดและกรอกใบสมัคร จากนั้นสแกนแล้วแนบไฟล์ใบสมัคร ส่งมายังอีเมล : dipcharacter@gmail.com หรือแนบเป็น Link สำหรับให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดาวน์โหลดผลงาน

– กรณีส่งผลงานทางไปรษณีย์ : ดาวน์โหลดใบสมัครและ เขียนใบสมัคร ส่งทางที่อยู่ไปรษณีย์ของโครงการ พร้อมส่งไฟล์บันทึกผลงานลงใน flash Drive หรือวัสดุบันทึกอื่นๆ มาพร้อมกับใบสมัคร

– ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกผลงาน จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการกำหนดเท่านั้น

– ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2561

– การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

 

รางวัลการประกวด

– เงินรางวัล 5 รางวัล จำนวนรวมทั้งสิ้น 200,000 บาท

– รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

– รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

– รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

– รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

 

หมายเหตุ

– การพิจารณาอันดับคณะกรรมการอาจเรียกผู้เข้าเกณฑ์ทั้ง 5 ผลงานมานำเสนอผลงานด้วยตนเอง ในวันประชุมพิจารณาตัดสิน หรือในวันมอบรางวัล เพื่อพิจารณาลำดับรางวัลในขั้นตอนสุดท้าย ตามความเหมาะสม ( ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ของคณะกรรมการ )

– ผลงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของคณะกรรมการตัดสิน จะนำไปจัดแสดงนิทรรศการในวันมอบรางวัลทุกผลงาน โดยผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณในการเข้าร่วมกิจกรรมประกวดการออกแบบ DIP Character Design Contest 2018 จากทางคณะกรรมการฯ และได้รับสิทธิในการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา

 

ติดต่อสอบถาม

– Email : dipcharacter@gmail.com

– Facebook Page : www.facebook.com/dipcharacter

– Website : www.ipthailand.go.th/th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ