กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดสอบบรรจุข้าราชการ จำนวน 210 อัตรา

กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รวม 210 อัตรา รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

1. ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) 200 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

 

2. ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป)

– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ดังนี้

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางพฤกษศาสตร์ ทางชีววิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา หรือทางโภชนศาสตร์

– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

 

2. ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ดังนี้

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางพฤกษศาสตร์ ทางชีววิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลย

ภูมิศาสตร์ หรือทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา หรือทางโภชนศาสตร์

– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://doae.thaijobjob.com/

 

ปิดรับสมัคร:

15 สิงหาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ประกาศรับสมัคร

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ