กรมการท่องเที่ยว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมการท่องเที่ยวรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง “นักพัฒนาการท่องเที่ยว” ตั้งแต่วันที่ 19 – 27 มิถุนายน 2562

 

 

รายละเอียดการจ้าง:

– กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน 2 อัตรา

– ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท

– ปฏิบัติงาน ณ กรมการท่องเที่ยว

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. สัญชาติไทย

2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์

3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2535

5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง

6. ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

อ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครเฉพาะตำแหน่งเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ประกาศรับสมัคร

 

วิธีการสมัคร:

สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://dot.thaijobjob.com/

 

ปิดรับสมัคร:

สมัครในระบบได้ตั้งแต่วันที่  19 – 27 มิถุนายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.dot.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ