สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 เปิดอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน 2/2563 จ.ราชบุรี

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้เปิดอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2563 จำนวนกว่า 7 สาขาช่าง ได้แก่ ช่างปูกระเบื้อง, ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก, ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร, ช่างควบคุมเครื่องกัดและเครื่องกลึง CNC, ช่างซ่อมเครื่องยนต์, ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ และช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ

ซึ่งเยาวชน และบุคคลทั่วไปสามารถเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรการฝึกเข้าทำงานนี้ได้ รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

รายละเอียดการเปิดรับสมัคร:

 

กำหนดการเปิดฝึก:

1 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ อาคารโรงฝึกงานแต่ละสาขา โดยขอให้แต่งกายชุดสุภาพ

 

คุณสมบัติผู้รับการฝึก:

1. มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

2. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป

3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึก ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง

4. มีความตั้งใจที่จะฝึกอบรมและสามารถเข้าฝึกอบรมในสาขานั้นๆ ได้ตลอดหลักสูตร

 

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร:

1. วุฒิการศึกษาฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน 1 ชุด

2. บัตรประจําตัวประชาชนพร้อมสําเนา จํานวน 1 ชุด

3. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ชุด

4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 6 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป

 

กำหนดการรับสมัคร:

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ณ อาคารสํานักงานบริหาร สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี เลขที่ 113 หมู่ 10 ถนนเขาวัง-น้ำพุ ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0 3233 3607 – 9 ต่อ 902

 

กำหนดการสอบคัดเลือก:

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 ณ อาคารฝึกอบรม H 101 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี โดยขอให้ผู้สมัครเข้ารับการฝึก มารายงานตัวเข้าสอบเวลา 08.30 น. แต่งกายชุดสภาพและเตรียมอุปกรณ์ใน การทําข้อสอบมาให้พร้อมด้วย

– เวลา 09.00 – 11.00 น. สอบข้อเขียนความรู้ความสามารถทั่วไป

– เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์

 

การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก:

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี หรือทาง www.dsd.go.th/ratchaburi

 

หมดเขตรับสมัคร:

20 มีนาคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

dsd

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ