Eiffel Scholarship ทุนเรียนต่อประเทศฝรั่งเศส ประจำปี 2012

ทุนไอเฟล (Eiffel Excellence Scholarship) มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยชั้นสูงของประเทศฝรั่งเศส สำหรับปีการศึกษา 2012-2013
หลักสูตรที่มอบทุนการศึกษา แบ่งออกเป็น
1. หลักสูตรระดับปริญญาโท (Master?s postgraduate degree)
2. หลักสูตรระดับปริญญาเอก (PhD) ระยะเวลา 10 เดือน
การมอบทุนมุ่งเน้นไปที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และการบริหารจัดการ และกฎหมายและวิทยาศาสตร์การเมือง
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครรับทุน
– มีอายุไม่เกิน 30 ปี
– กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 หรือจบปริญญาตรีตามสาขาที่กำหนด
– เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.30 (สำหรับผู้ที่จบปริญญาโทแล้วสามารถยื่นเสนอโครงการวิจัย หรือ Proposal project แนบมาด้วย)
เอกสารประกอบการสมัคร ประกอบไปด้วย
– จดหมายแสดงเจตจำนงค์สาขาวิชาที่ต้องการศึกษาต่อ 1 ฉบับ 1-2 หน้า A4
– ประวัติการศึกษาและการทำงาน 1 ฉบับ- ผลการเรียนและหลักฐานการศึกษา 1 ฉบับ
– จดหมายรับรองจากอาจารย์ 2 ฉบับ
– รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 2 รูป
– ผลทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL/IELTS) หรือภาษาฝรั่งเศส (DELF B2/DALF C1)
ขั้นตอนการสมัคร
ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/appels/eiffel หรือ www.egide.asso.fr/eiffel
ช่วงเวลาการสมัคร
– ภายในวันที่ 6 มกราคม 2012
– ประกาศผลพร้อมกันผ่านทาง www.egide.asso.fr/eiffel ในวันที่ 19 มีนาคม
ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ?gide – Programme Eiffel, 28 rue de la Grange-aux-Belles, 75010 Paris
Tel: +33 (0)1 40 40 59 30
E-mail: eiffel@egide.asso.fr
Website: www.egide.asso.fr/eiffel

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ