การทางพิเศษฯ (รัฐวิสาหกิจ) รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิป.ตรี เงินเดือน 17,830 บาท

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่ง “วิทยากร ระดับ 4” แผนกบริหารงานวิจัยและพัฒนา กองวิจัยและพัฒนา จำนวน 2 อัตรา

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หากมีประสบการณ์ในการทํางาน ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับพิจารณาอัตราเงินเดือนเพิ่มตามประสบการณ์ แต่พิจารณาให้ไม่เกิน 3 ปี โดยบรรจุในอัตรา เงินเดือนไม่เกิน 17,830 บาท ทั้งนี้ประสบการณ์ที่นํามาพิจารณาจะนําระยะเวลาที่ได้ทํางานในแต่ละหน่วยงาน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ปี มารวมกัน เศษของปีปัดทิ้ง)

2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มเปิดรับสมัคร

3. มีผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน (หรือไม่น้อยกว่า 173 คะแนน สําหรับผู้สอบ Computer Based หรือไม่น้อยกว่า 61 คะแนน สําหรับผู้สอบ Internet Based), หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน, หรือ CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน หรือ TU-GET ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน

4. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

5. มีความสามารถด้านการแปลภาษาเป็นอย่างดี (ทั้งจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย)

6. ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับ ราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43)

7. ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด ที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ตรวจสอบรายการเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครได้ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ลงทะเบียนผู้สมัครออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ www.exat.co.th

 

ปิดรับสมัคร:

3 พฤษภาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.exat.co.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ