โครงการแลกเปลี่ยน 1 เดือนสำหรับนักเรียนไทย ณ ประเทศแคนาดา เปิดรับสมัครแล้ว!!

สพฐ.จะดำเนินการคัดเลือก/สรรหานักเรียนจำนวน 20 คน (นักเรียนหญิง 10 คน ชาย 10 คน) เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสำนักงานการศึกษาเมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 27 ตุลาคม 2562

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นนักเรียนโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ในปีการศึกษา 2560 อายุระหว่าง 15-18 ปี

3. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดี (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)

4. มีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น

5. มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้ และมีสุขภาพแข็งแรง

6. มีพื้นฐานในการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมไทยและ/หรือนาฏศิลป์ไทย

7. สามารถร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการฯ ระหว่างวันที่ 23-27 กันยายน 2562 ณ กรุงเทพฯ และเดินทางไปเข้าร่วมโครงการฯที่ประเทศแคนาดา ระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 27 ตุลาคม 2562

8. ผู้สมัครจะต้องได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดาผู้ปกครองให้เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศแคนาดา
ทั้งนี้ สพฐ.ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองติตตามไปด้วย

9. บิดา/มารดา/ผู้ปกครองสามารถรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศและค่าใช้จ่ายสมทบต่างๆ ประมาณ 58,000 บาท (ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

10. นักเรียนจะต้องได้รับการเสนอชื่ออย่างเป็นทางการจากโรงเรียน (มีหนังสือนําส่งจากโรงเรียนๆ ละไม่เกิน 2 คน)

 

วิธีการสมัคร:

โรงเรียนมีหนังสือเสนอชื่อ พร้อมส่งใบสมัครผ่านระบบ EMS ถึง กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สำนักนโยบายและแผนฯ อาคาร สพฐ.5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาะิการ ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

หรือส่งเอกสารสมัครทางโทรสารหมายเลข 02-2814940 ก่อนนำส่งไปรษณีย์ (กรุณาโทรศัพท์สอบถาม/ยืนยันการส่งที่คุณกุลสิริ/คุณสุจิตรา 02-2885836 เฉพาะในเวลาราชการ)

 

ปิดรับสมัคร:

12 กรกฎาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.obec.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ