ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มช. รับสมัครงาน 2 อัตรา หมดเขต 25 ธ.ค. นี้!!

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มช. ในกำกับของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม 2 อัตรา อัตราจ้างขั้นต่ำเดือนละ 17,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความเหมาะสม)

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

– เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, สาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์,  สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)

– มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี (หากเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

– มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง มีไหวพริบ และปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

– มีความสามารถในการสื่อสาร และประสานงานได้เป็นอย่างดี

– เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ และมีความอดทนสูง

– เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบงานท้าทาย และเรียนรู้ได้เร็ว

– มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี และมีความสามารถในการทำงานเป็นทีม

– มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ในระดับดี

– สามารถขับรถยนต์ได้ และมีรถยนต์ส่วนตัว (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

– สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดและต่างประเทศได้

 

ลักษณะงานที่ต้องทำ:

ด้านนโยบายและแผนงาน

– ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ตลอดจนดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแผน

– ติดตามผล และควบคุมการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมให้เป็นไปตามแผน

 

ด้านการบริหารงาน

– ปฏิบัติงานที่เกี่ยวเนื่องกับการทำข้อตกลง ทำสัญญาให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วนตามกำหนด

– ปฏิบัติงานส่งเสริมและสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวกับงานวิจัย องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ การสร้างสรรค์นวัตกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การวิเคราะห์ทดสอบ และอื่นๆ ตามโจทย์ความต้องการที่ได้รับมอบหมาย

– ประสานความร่วมมือกับภาคมหาวิทยาลัย หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้คำปรึกษาเชิงลึก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคเอกชน/อุตสาหกรรม

– ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในพื้นที่และในประเทศ

– จัดทำข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดความสำเร็จทั้งรายเดือนและรายปี

– สนับสนุนการทำงานของฝ่ายอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารมอบหมาย

 

ด้านการบริหารลูกค้า

– ปฏิบัติงานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ทั้งลูกค้าเก่า ลูกค้าปัจจุบัน พร้อมทั้งรับผิดชอบในการหาลูกค้ารายใหม่ เพื่อสร้างเครือข่ายด้านธุรกิจกับศูนย์ฯ

– ดำเนินการสนับสนุนงานที่เกี่ยวเนื่องหรือสนับสนุนการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี

– ปฏิบัติงานบริการ ให้คำปรึกษาทั่วไป จัดกิจกรรมและงานฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

 

ด้านการบริหารบุคคล

– ให้คำแนะนำแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานแก่พนักงานฝ่ายทั้งในระดับเดียวกันและรองลงมา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

– พัฒนาทีมงานโดยให้ทีมงานมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน หรือคิดสิ่งใหม่ รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพสมาชิกในทีมและทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกัน

– จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนในส่วนที่ตนรับผิดชอบเพื่อรายงานต่อหัวหน้าฝ่ายหรือผู้บริหาร

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครได้ 2 วิธี ดังนี้

– สมัครทางเว็บไซต์ โดยดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัครทางเว็บไซต์ www.fin.cmu.ac.th (ในหัวข้อประชาสัมพันธ์) กรอกข้อมูลและส่งไฟล์ดังกล่าวในรูปแบบไฟล์ PDF พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนมายัง E-mail : [email protected]

– สมัครด้วยตนเอง โดยติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพุธ ที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ