อบรมฟรี “โครงการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพด้วยการนวดไทย” รับจำนวนจำกัด!!

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ มูลนิธิพระดาบส ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพด้วยการนวดไทย (หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง) รุ่นที่ 10 จำนวน 30 คน

รายละเอียดการรับสมัครมีดังนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เพศหญิงหรือชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป

2. ขาดแคลนทุนทรัพย์แต่มีความตั้งใจจะแสวงหาความรู้และวิชาชีพ

3. สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้

4. สุขภาพกายและสุขภาพจิตแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรมและประกอบอาชีพ

5. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุราหรือสารเสพติดทุกชนิด และไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย

6. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์ (ผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนเรียน ยกเว้นค่าวัสดุอุปกรณ์ 200 บาท)

 

ปิดรับสมัคร:

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 21 มกราคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

phradabos.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ