“สุขภาพดีด้วยการออกกำลังกายลดโรค ลดเสี่ยง ชีวิตยืนยาว” คอร์สเรียนออนไลน์ฟรีจากจุฬาฯ

“สุขภาพดีด้วยการออกกำลังกาย ลดโรค ลดเสี่ยง ชีวิตยืนยาว” เป็นคอร์สที่นำเสนอความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกาย ความสำคัญของการออกกำลังกาย หลักการของการออกกำลังกาย รูปแบบการออกกำลังกาย รวมไปถึงท่าบริหารง่ายๆ ที่จะพาคุณห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บที่อาจมาเยือนในอนาคต

 

 

รายละเอียดคอร์สออนไลน์:

-เริ่มลงทะเบียน 2 พฤษภาคม 2562

-สิ้นสุดการเรียน 30 มิถุนายน 2562

-ประกอบด้วยเนื้อหา 6 บทเรียน

-กลุ่มเป้าหมายคือนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 4,000 คน

 

วัตถุประสงค์:

-เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการออกกำลังกายที่ถูกต้องและเหมาะสม

-เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้เรื่องการออกกำลังกายนำไปใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพ

 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา:

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะเป็นคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 100 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

 

อาจารย์ผู้สอน:

ผศ.ดร.สิทธา พงษ์พิบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ mooc.chula.ac.th

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

mooc.chula.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ