Fulbright Scholarship ทุนการศึกษาฟูลไบรท์ ประจำปี 2010

ข่าวดีจากมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน หรือที่เรียกกันคุ้น ๆ หู ก็คือ ?มูลนิธิฟุลไบรท์-Fulbright? กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2010 หลายสาขาวิชา กำหนดปิดรับสมัครวันที่ 20 เมษายน 2009 นี้

ตลอดระยะเวลากว่า 5 ทศวรรษที่ผ่านมา ฟุลไบรท์ถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อกลางสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับ สหรัฐอเมริกา ผ่านความร่วมมือทางการศึกษา โดยในปีนี้มอบทุนให้กับผู้มีความสามารถ จำนวน 9 ทุน โดย 1 ในจำนวนนั้นจะต้องเป็นนักศึกษาที่มาจากต่างจังหวัด ครอบครัวยากจน ซึ่งผู้ได้รับทุนนี้จะได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินอย่างเต็มที่จากทาง มูลนิธิและองค์กรต่าง ๆ เป็นเวลา 1 ปี ตลอดระยะเวลาการศึกษา แต่สำหรับผู้รับทุนที่ไม่สามารถศึกษาจบภายในเวลาที่กำหนดได้ ต้องพยายามหาทุนจากแหล่งอื่นเพื่อที่จะได้มีโอกาสศึกษาจนจบ อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ ทางมูลนิธิผู้มอบทุนจะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป

สำหรับสาขาวิชาที่มอบให้มีมากมายหลายสาขา อาทิ ดาราศาสตร์ วิศวกรรมการบิน การเกษตร วิทยาศาสตร์ ดวงดาว ชีววิทยา เคมี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ยกเว้นสาขาที่เกี่ยวกับเรื่องยา สุขภาพชุมชน พยาบาล และสาขาที่เกี่ยวข้องกับที่กล่าวมา

เรื่องของคุณสมบัติ ก็ต้องเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ สุขภาพแข็งแรง สำหรับผู้ที่ถือกรีนการ์ดของสหรัฐอเมริกา และสัญชาติไทย-สหรัฐอเมริกา จะไม่ได้รับการพิจารณา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยในเมืองไทย เกรดเฉลี่ย 3.0 เป็นอย่างน้อย

พกพาความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นด้วยคะแนนสอบ TOEFL 80? คะแนน สำหรับแบบทดสอบแบบ iBT หรือ 213 แบบคอมพิวเตอร์ หรือ 550 สำหรับแบบกระดาษคำตอบ โดยผลคะแนนที่ใช้ได้ จะต้องเป็นคะแนนที่สอบในช่วงเดือนมีนาคม 2007 ถึงกุมภาพันธ์ 2009

สำหรับผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.fulbrightthai.org กรอกให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมด้วยรูปถ่ายจำนวน 3 รูป หลักฐานผลการเรียน จำนวน 4 ชุด สำเนาคะแนนผลสอบ TOEFL จำนวน 4 ชุด พร้อมด้วยจดหมายรับรอง 2 ฉบับ

เอกสารทั้งหมดส่งมาที่ มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกา ตึกไทวา 1 ชั้น 3 21/5 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินวันที่ 20 เมษายน 2009

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ