ทุนการศึกษาเต็มจำนวน ระดับปริญญาโท ที่สถาบัน KDI ประเทศเกาหลีใต้ ปี 2018

สถาบันนโยบายสาธารณะและการจัดการ KDI ก่อตั้งขึ้นในปี 1997 เพื่อให้ความรู้และพัฒนาผู้นำรุ่นต่อไปในยุคที่เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ปัจจุบัน ที่สถาบันมีหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งเน้นด้านนโยบายและปัญหาระหว่างประเทศและมุ่งเน้นที่จะเปลี่ยนอาชีพระดับกลางให้กลายเป็นผู้นำในสาขาต่างๆโดยการจัดเตรียมองค์ความรู้ วิสัยทัศน์และมุมมองใหม่ ๆ ทั่วโลก

ในครั้งนี้ ทางสถาบันร่วมกับสำนักนโยบายและแผนโคลัมโบยินดีที่จะเสนอหลักสูตรปริญญาโท ระยะเวลา 12 เดือนที่ประเทศเกาหลีใต้ ให้กับนักเรียนจากประเทศสมาชิกโครงการโคลัมโบ

 

 

ทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาไม่ระบุจำนวน โดยจะครอบคลุมเงินสนับสนุนต่อไปนี้

– ค่าธรรมเนียมการรับเข้าศึกษา

– ค่าเล่าเรียนเต็มรูปแบบ

– ค่าที่พักอาศัย

– ค่าครองชีพ

นอกจากนี้หากเป็นประเทศสมาชิกที่ได้รับการเสนอชื่อ อาจจะได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

– ค่าเบี้ยเลี้ยงหนังสือ

– ค่าตั๋วเครื่องบิน

– ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทสาขา ต่อไปนี้

– นโยบายสาธารณะ

– นโยบายการพัฒนา

– การจัดการสาธารณะ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ทุนการศึกษาได้รับมอบให้กับนักเรียนจากประเทศสมาชิกของโคลัมโบ

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ (อย่างน้อย 3 ปี)

-ใบรับรองการคาดว่าจะได้รับปริญญาสามารถใช้แทนประกาศนียบัตรระดับปริญญาตรีได้ หากคาดว่าจะได้รับปริญญาตรีภายในเดือนมกราคม 2018

– วุฒิการศึกษาเทียบเท่าปริญญาตรี (อายุไม่เกิน 3 ปี) ตามที่กฎหมายกำหนด

– นักศึกษาต่างชาติ ต้องมีทักษะภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ ในระดับที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครทางออนไลน์พร้อมส่งเอกสาร(สำเนาฉบับจริง) ตามที่สถาบันระบุภายในเวลาที่กำหนดไปยังอีเมลล์ของKDI การยื่นเอกสารเพื่อขอรับการพิจารณาจะถูกส่งผ่านไปยังขั้นตอนต่างๆของโครงการ

 

หมดเขตรับสมัคร:

25 ตุลาคม 2017

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

แบบฟอร์มใบสมัคร

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ทุนการศึกษาสำหรับปริญญาโท

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ