การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ด้วยภาษาซี 1 : เรียนออนไลน์ฟรี! จัดตารางได้เอง

ยุคนี้โลกของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนโลกให้ก้าวไปข้างหน้า สำหรับผู้ที่สนใจนี่คือบทเรียนออนไลน์ดีๆ ที่เราอยากแนะนำให้คุณลงทะเบียร!

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ด้วยภาษาซี 1 เป็นวิชาที่ว่าด้วยหลักการวิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานทางเทคโนโลยีและวิศวกรรม

มีการพัฒนาโดยใช้ผังงานและภาษาซี การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการดอส ไวยากรณ์ของภาษาซี โครงสร้างของข้อมูลและตัวแปร การดำเนินการทางคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์เชิงตัวเลข กระบวนการการทำงานแบบตัดสินใจและการทำงานแบบวนรอบกีดขวาง

 

 

วัตถุประสงค์:

– ผู้เรียนสามารถอธิบาย ประยุกต์ใช้และวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และหลักเกณฑ์ในการเขียนผังงานได้

– ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้และวิเคราะห์เกี่ยวกับโครงสร้างและส่วนประกอบของภาษาซีได้

– ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการดอสด้วยภาษาซีได้

– ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้และวิเคราะห์เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมแบบทางเลือกได้

– ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมแบบทำซ้ำได้

 

คุณสมบัติ:

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

 

ระยะเวลาที่เรียน:

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 45 นาที)

 

วิธีการสมัคร:

สมัครออนไลน์ที่นี่

 

เกณฑ์การวัดผล:

– เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

– ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

 

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้ผ่าน Thai MOOC แล้ววันนี้

 

ที่มา: Thai MOOC

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ