ประกวด “GLOBE Student Research Competition 2020” ชิงรางวัลรวมกว่า 2 แสนบาท

มาแล้ว! โอกาสที่นักเรียนทั้งระดับประถมศึกษาไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายจะได้แสดงไอเดียผ่านสุดยอดผลงานวิจัยแห่งปี!!

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย – มัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “GLOBE Student Research Competition 2020” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการประกวด:

– คณะผู้วิจัยประกอบด้วยนักเรียนจำนวน 2 – 3 คน ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และครูที่ปรึกษางานวิจัยไม่เกิน 1 คนต่อ 1 งานวิจัย

– โรงเรียนสามารถส่งงานวิจัยเข้าร่วมการคัดเลือกได้ระดับชั้นละ 1 งานวิจัย โดยแบ่งเป็น 3 ระดับดังนี้

– ระดับประถมศึกษา

– ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

ลักษณะผลงานวิจัย:

– เป็นผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่บูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือ วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (Earth System Science) ร่วมกับเทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการ หรือ แนวทาง หรือ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หรือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าวจะต้องมีการใช้หลักวิธีดำเนินการตรวจวัดของโครงการ GLOBE (GLOBE Protocols) และมีการส่งข้อมูล (GLOBE Data Entry) เข้าเว็บไซต์โครงการ GLOBE (www.globe.gov) หากไม่มีการใช้หลักวิธีดำเนินการตรวจวัดของโครงการ GLOBE จะไม่ได้รับการพิจารณา

– เป็นงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว และไม่เคยได้เข้าร่วมนำเสนอหรือส่งเข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์ ในการประชุมวิชาการประจำปีของ สสวท. หรือเคยได้รับรางวัลในการประกวดผลงานวิจัยในเวทีอื่นๆ นอกเหนือจากเวทีของ สสวท. ทั้งนี้หากเป็นงานวิจัยที่มีการต่อยอดจากงานเดิมสามารถส่งเข้าร่วมประกวดได้ แต่ต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่างานดังกล่าวมีความแตกต่างจากงานเดิมอย่างชัดเจน

 

*หมายเหตุ

– งานวิจัยนี้เป็นผลงานร่วมกันของผู้วิจัยกับ สสวท. การจะเผยแพร่ต้องได้รับการยินยอมจากทั้งสองฝ่ายร่วมกัน

– สามารถศึกษาวิธีการตรวจวัดตามหลักวิธีดำเนินการของโครงการ GLOBE ได้ที่ www.globe.gov (Protocol e-Training ที่เว็บไซต์ www.globe.gov/get-trained/protocol-etraining)

 

กำหนดการส่งผลงานวิจัย:

โรงเรียนสามารถส่งผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมายัง สสวท. ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 หากเกินกำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณาไม่ว่ากรณีใด

 

ติดต่อสอบถาม:

– หมายเลข 0-2392-4021 ต่อ 1124 (คุณยุพาพร), 1128 (คุณศิริพร)

– e-mail : globeproject@ipst.ac.th

 

ที่มา:  globethailand

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ