Google Tools เพื่อการพัฒนางาน คอร์สเรียนฟรี เปิดลงทะเบียนได้แล้ววันนี้!!

ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เป็นอีกหนึ่งทักษะที่ควรส่งเสริมให้กับบุคลากรหน่วยงานของรัฐ รวมไปถึงบุคคลทั่วไปได้รับการพัฒนาเป็นสกิลพื้นฐานอย่างเร่งด่วน เพื่อการทำงานและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

สำหรับ GoogleTools นับว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานร่วมกับการทำงานแบบออนไลน์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานได้ ทั้งยังสามารถบริหารจัดการการทำงานร่วมกันผ่านอุปกรณ์พกพาได้หลากหลาย

 

 

สำหรับผู้ที่สนใจแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนดี วันนี้เรามีคอร์สเรียนดีๆ มาฝากอีกเช่นเคย

Google Tools เพื่อการพัฒนางาน (Google Tools to Improve Work Performance) เป็นคอร์สเรียนออนไลน์จากบรรดาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สร้างขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนที่สนใจเข้ามาลงทะเบียน

โดยในเนื้อหาวิชานี้จะกล่าวถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ Google tools เพื่อการพัฒนางาน,Google Tools เพื่อการติดต่อสื่อสารอย่างมืออาชีพ,Google Tools เพื่อการแบ่งปันพื้นที่การทำงานและทำงานร่วมกัน,Google Tools เพื่อการสร้างแบบสำรวจและแบบสอบถามออนไลน์, Google Tools เพื่อการค้นหาข้อมูล สารสนเทศ และทรัพยากรเพื่อการทำงาน,Google Tools เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงานและหน่วยงานบนเว็บไซต์อย่างง่าย

โดยผู้เรียนในหลักสูตรนี้จะสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในการทำงานและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

– ผู้เรียนสามารถอธิบายการใช้งานเครื่องมือ Google เพื่อพัฒนาการทำงานได้

– ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือ Google ในการติดต่อสื่อสารได้

– ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือ Google ในการแบ่งปันพื้นที่การทำงานและทำงานร่วมกันได้

– ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือGoogle ในการสร้างแบบสำรวจและแบบสอบถามออนไลน์ได้

– ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือ Googleในการค้นหาข้อมูล สารสนเทศ และทรัพยากรเพื่อการทำงานได้

– ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือ Googleเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงานและหน่วยงานบนเว็บไซต์ได้

 

คุณสมบัติ:

นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ผู้สนใจในวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้:

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 15 นาที)

 

เกณฑ์การวัดผล:

– เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

– ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับใบประกาศนียบัตรในระบบได้

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ที่นี่

 

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและลงทะเบียนเรียนได้แล้ววันนี้

 

ที่มา: Thai MOOC

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ