ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2562

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2562 (ปริญญาโทและปริญญาเอก)

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ผู้มีสิทธิขอรับทุน คือ นิสิตนักศึกษาผู้มีสัญชาติไทย และลงทะเบียนรายวิชาในหลักสูตรขั้นบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และ/หรือ ปริญญาเอก) ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และ/หรือ เอกชนในประเทศไทย

 

วิธีการสมัคร:

ให้ผู้ขอรับทุนยื่นเอกสารได้ ดังนี้

1. ขอรายละเอียดและสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารทิปโก้ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร. 0 2357 3155  โทรสาร 0 2357 3193

(Download ใบสมัครได้ที่ www.parliament.go.th หัวข้อเพื่อประชาชน และภายใต้หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และทาง Facebook มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ ร.7)

2. สมัครทางไปรษณีย์ส่งที่ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 110 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

 

ปิดรับสมัคร:

28 กุมภาพันธ์ 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ ร.7 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณชลธิชา โทร. 0 2357 3155 โทรสาร 0 2357 3193

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ