Group T-International University College Leuven มอบทุนปริญญาโท

Group T-International University College Leuven ประเทศเบลเยี่ยม เปิดรับสมัครคัดเลือกมอบทุนแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและ บุคคลทั่วไป เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ ประเทศเบลเยี่ยม ใน 3 สาขา เป็นทุนต่อเนื่อง 2 ปี

1. สาขา Electronics Engineering? เน้น Internet Computing หรือ Intelligent Electronics

2. สาขา Electro-mechanical Engineering เน้น Intelligent Manufacturing หรือ Intelligent Mechanics

3. สาขา E-Media (Advanced Master program)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครจะต้องเป็นบุคลากร? ของมสธ.หรือบุคคลทั่วไป ที่อายุไม่เกิน 35 ปี และจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาขาตามที่กำหนด? ทั้งนี้ผู้ได้รับทุนที่เป็นบุคลากรของมสธ. หลังสำเร็จการศึกษาจะต้องกลับมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ส่วนบุคคลทั่วไปจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้สนใจสามารถขอรับและยื่นใบสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 10 มิถุนายน 2553 ที่กองการเจ้าหน้าที่ สำนักอธิการบดี อาคารบริการ 1 ชั้น 2? มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช? ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม? 0-2504-7138? หรือ เว็บไซต์ www.stou.ac.th (มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก วันที่ 16 มิถุนายน 2553 จากนั้นผู้แทนจาก Group T-International University College Leuven ทำการคัดเลือกรอบสุดท้ายระหว่างวันที่ 17-18มิถุนายน 2553 ก่อนจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนในวันที่ 23 มิถุนายน 2553 )

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ