สุดยอดเทคนิค แนะนำหลักการใช้ If clause แบบรวบรัดและเข้าใจง่าย!!

ใครที่ลืมวิธีการใช้ If Clause ไปแล้ว หรือยังไม่ค่อยเข้าใจหลักการ วันนี้เรานำหลักการ 4 แบบในการใช้ If Clause แบบที่เราสามารถเข้าใจได้ง่ายกว่าในตำรา มาฝากเพื่อนๆกันค่ะ

 

b1

 

 

แบบที่ 1 If + Present Simple, Present Simple

วิธีใช้ ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นความจริง เช่น

If you heat water, it boils. (ถ้าคุณต้มน้ำ น้ำก็เดือด)

If you get here before seven, we can catch the early train. (ถ้าคุณมาถึงที่นี่ก่อน 7 โมง เราก็สามารถขึ้นรถไฟไปได้เร็ว)

I can’t drink alcohol if I have to drive. (ฉันไม่สามารถดื่มแอลกอฮอล์ถ้าฉันต้องขับรถ)

 

 

แบบที่ 2 If + Present Simple, Will + V1

วิธีใช้ ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน เช่น

If I have enough money, I will go to Japan. (ถ้าฉันมีเงิน ฉันจะไปญี่ปุ่น)

If he is late, we will have to start the meeting without him. (ถ้าเขามาสาย เราจะต้องเริ่มการประชุมโดยไม่มีเขา)

I won’t go outside if the weather is cold. (ฉันจะไม่ออกไปข้างนอกถ้าอากาศมันเย็น)

If I have time, I will help you. (ถ้าฉันมีเวลา ฉันจะช่วยคุณ)

If you eat too much, you will get fat (ถ้าคุณกินมากเกินไป คุณก็จะอ้วน)

 

 

แบบที่ 3 If + Past Simple, would + V1 (would แปลว่า น่าจะ) (Past Simple à V2)

วิธีใช้ ใช้กับเหตุการณ์ที่ตรงข้ามความจริงในปัจจุบัน หรือ อนาคต เช่น

If I knew her name, I would tell you. (ถ้าฉันรู้ชื่อเธอ ฉันก็น่าจะบอกคุณ) [จริงๆ แล้วไม่รู้จักชื่อเธอ]

She would be safer if she had a car. (เธอน่าจะปลอดภัยกว่านี้ ถ้าเธอมีรถ) [จริงๆ แล้วเธอไม่มีรถ]

It would be nice if you helped me do the housework. [มันน่าจะดีถ้าคุณได้ช่วยฉันทำงานบ้านบ้าง] [จริงๆ แล้วเธอไม่ช่วยเลย]

If I were you, I would call her. (ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันน่าจะโทรหาเธอ) [จริงๆ แล้ว ฉันไม่ได้เป็นคุณ]

If I were you, I would not say that. (ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันก็ไม่น่าจะพูดเช่นนั้น) [จริงๆ แล้ว ฉันไม่ได้เป็นคุณ]

 

แบบที่ 4 If + Past perfect, would have + V3 (Past perfect -> Had + V3)

วิธีใช้ ใช้กับเหตุการณ์ที่ตรงข้ามความจริงในอดีต เช่น

If you had worked harder, you would have passed your exam.  (ถ้าคุณขยันให้มากกว่านี้ คุณก็น่าจะสอบผ่าน) [จริงๆ แล้วสอบตกไปแล้ว]

If you had asked me, I would have told you. (ถ้าคุณถามฉัน ฉันก็น่าจะบอกคุณไปแล้ว) [จริงๆ แล้วคุณไม่ได้ถาม]

I would have been in big trouble if you had not helped me. (ฉันน่าจะมีปัญหาไปแล้ว ถ้าคุณไม่ได้ช่วยฉันไว้) [จริงๆ แล้วคุณช่วยฉันไว้]

If I had met you before, we would have been together. (ถ้าฉันพบคุณก่อนหน้านี้ เราก็น่าจะได้อยู่ด้วยกันไปแล้ว) [จริงๆ แล้วฉันพบคุณช้าไป]

 

conditi

 

หากอยากจำได้นานๆ ไม่ควรจำแค่โครงสร้างนะคะ ควรทำเข้าใจกับการใช้ clause มากกว่า ว่าจะต้องใช้กับสถานการณ์แบบไหน แล้วเราจะจำจนเกิดภาพในหัวได้เลยล่ะ

source: eazyclass

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ