กรมเจ้าท่ารับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ป.ตรีทุกสาขาวิชา)

กรมเจ้าท่ารับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา (เงินเดือน 18,000 บาท)

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4-13 ธันวาคม 2562

 

 

ลักษณะงาน:

1. ศึกษา วิเคราะห์ และดําเนินการเกี่ยวกับการวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล การกําหนดตําแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและ เงินประจําตําแหน่ง ค่าจ้างลูกจ้างประจํา ค่าตอบแทน พนักงานราชการ การสรรหา การบรรจุและการแต่งตั้ง การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยาและวินัย การออก จากราชการ การคุ้มครองระบบคุณธรรม

2. การดําเนินงานตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยาข้าราชการ ตําเนินการพิจารณา เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ตรวจพิจารณาสํานวนเรื่องที่เกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริงและวินิจฉัยปัญหาตามประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการ รายงานผลการดําเนินการ ให้คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของกรมฯ ตลอดจนทําหน้าที่ผู้ช่วย เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมประจํากรม

3. สําเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม จัดทําแผน ควบคุม ติดตาม ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด รวมถึงการประสานงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิตามที่กําหนด

4. ให้คําแนะนํา ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือประชาชน ทั่วไป เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการ เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน

5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ www.md.go.th หัวข้อ JOB ข่าวสอบออนไลน์ หรือ http://md.thaijobjob.com

 

ปิดรับสมัคร:

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 13 ธันวาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ประกาศรับสมัคร

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ