ทุน HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn เรียนปริญญาโท 100% ที่ UCD

HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn of Thailand Scholarship คือทุนการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin: UCD) ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยทุนนี้ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชาที่สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาที่ทุนกำหนด หลักสูตร 1 ปี ให้กับนักศึกษาไทยโดยเฉพาะ อีกทั้งยังเป็นทุนเต็มจำนวนอีกด้วย!! รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาค่าเล่าเรียน 100% พร้อมค่าครองชีพ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนระดับปริญญาโท หลักสูตร 1 ปี ในสาขาวิชาดังนี้

– College of Arts and Humanities

– College of Business

– College of Engineering and Architecture

– College of Health and Agricultural Sciences

– College of Science

– College of Social Sciences and Law

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นพลเมืองไทยที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย ในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันที่สมัคร

– กำลังศึกษาในภาคการเรียนสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือร้อยละ 75 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

– หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือร้อยละ 75 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

– เป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนอื่นใด หากอยู่ระหว่างรับทุนอื่นใดหรือยังมีข้อผูกพันการปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานชดใช้ทุน ต้องได้รับอนุมัติจากต้นสังกัด

– ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL (Paper-based) ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน โดยมีคะแนนส่วน writing ไม่ต่ำกว่า 475 คะแนน

– หรือ TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน โดยมีคะแนนส่วน writing ไม่ต่ำกว่า 21 คะแนน และคะแนนแต่ละส่วนไม่ต่ำกว่า 19 คะแนน

– หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 คะแนน โดยได้คะแนนในแต่ละ band ไม่ต่ำกว่า 6.0

– หรือ Duolingo English Test (DET) ไม่ต่ำกว่า 110 โดยมีคะแนนในแต่ละส่วนไม่ต่ำกว่า 100 คะแนน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ (เป็นภาษาอังกฤษ) สำเนาปริญญาบัตร

– หรือสำเนาหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา 1 ฉบับ (เป็นภาษาอังกฤษ)

– หรือสำเนาหนังสือรับรองสถานภาพการศึกษา กรณีผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี 1 ฉบับ (เป็นภาษาอังกฤษ)

– หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้บังคับบัญชา 2 ท่าน 2 ฉบับ (เป็นภาษาอังกฤษ)

– ประวัติส่วนตัว 1 ฉบับ (เป็นภาษาอังกฤษ)

– สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL, IELTS หรือ Duolingo English Test (DET)

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

5 พฤษภาคม 2564

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

[email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ