Hubert H. Humphrey Fellowship program ประำจำปี 2011

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครทุน Hubert H. Humphrey Fellowship Program ประจำปี 2554 จำนวนสูงสุด 2 ทุน

สำหรับผู้ที่มีุุคุณสมบัติโดดเด่น เพื่อเสนอชื่อเข้าแข่งขันกับผู้สมัครทั่วโลก เพื่อไปศึกษา/อบรม และฝึกงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 1 ปี

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้บริหาร นักวิชาการ และนักวิชาชีพระดับกลาง ที่มีบทบาทเชิงนโยบายในหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน
2. มีสัญชาติไทย
3. การศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรี คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
4. มีผลคะแนน TOEFL อย่างน้อย 525 หรือ 195 สำหรับการสอบ TOEFL ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือ 71 สำหรับการสอบด้วยระบบอินเตอร์เน็ต
5. มีอายุระหว่าง 30 ถึง 50 ปี
6. ผู้สมัครควรทำงานเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาดังต่อไปนี้ คือ การเกษตร การสื่อสาร การป้องปราบยาเสพติด เศรษฐศาสตร์ การศึกษา การเงิน การธนาคาร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล กฎหมาย และสิทธิมนุษยชน การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และสภาวะโลกร้อน สาธารณสุข รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการ เทคโนโลย ีและการพัฒนาภูมิภาค การแพร่ขยายการค้ามนุษย์และผู้หญิง รวมทั้ง การสอน ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่สอง ในด้านการวางนโยบายและการแก้ไขปัญหา

การสมัคร
ผู้สนใจสมัครรับทุนสามารถทำสำเนา รายละเอียดโครงการ และใบสมัครจากเว็บไซต์ www.fulbrightthai.org และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารไปยังฟุลไบรท์ ที่อยู่ อาคารไทยวา 1 ชั้น 3? 21/5 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2553

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ