ขยายเวลารับสมัคร!! ทุนศึกษาต่อปริญญาตรีที่อินโดนีเซีย ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม นี้

ชมรมพัฒนาการศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทย หรือ MEDAT ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสนใจทุนระดับปริญญาตรี ประเทศอินโดนีเซีย ประจำปี 2019 และได้ขยายเวลาการรับสมัครจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนฟรีค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 4 ปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ผู้สมัครสามารถอ่านรายละเอียดคณะและสาขาที่เปิดรับได้ที่นี่ คลิก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ต้องมีสัญชาติไทย

2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือมีวุฒิการศึกษาเทียบเท่า (ซานาวีย์, ปวช, กศน. )

3. ต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 GPA

4. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 25 ปี

5. ต้องมีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

6. ไม่ติดยาเสพติดให้โทษและไม่เคยต้องโทษคดีร้ายแรงทางกฎหมาย

7. ผู้สมัครต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อราชอาณาจักรไทย

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. สำเนาใบประกาศนียบัตรจบการศึกษา

2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. สำเนาหน้าพาสปอร์ต (ถ้ามี)

5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)

6. สำเนาใบชำระค่าสมัครสอบผ่านธนาคาร (Payment)

7. รูปถ่าย 1 รูป

*หากผู้สมัครยังไม่สำเร็จการศึกษา ให้ใช้ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.7) และใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัครออนไลน์ที่นี่ คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

31 พฤษภาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ชมรมพัฒนาการศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทย-Medat

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ