รัฐบาลอินโดนีเซีย มอบทุนปริญญาตรี ประจำปี 2010

รัฐบาลประเทศ อินโดนีเซีย ประกาศมอบทุนให้กับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2010 ระดับปริญญาตรี ตามโปรแกรม DARMASISWA RI PROGRAM ที่แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร คือ

– DARMASISWA RI Regular Program (หลักสูตร 1 ปี)
– DARMASISWA RI Short Course Program (หลักสูตร 6 เดือน)

DARMASISWA เป็นทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาต่างชาติ ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศอินโดนีเซีย ได้มีโอกาสเข้าศึกษาเล่าเรียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยหลักสูตรที่เปิดให้ทุนนั้น ก็ได้แก่ทางด้านภาษา ศิลป ดนตรี และงานฝีมือ โดยผู้รับทุนสามารถเลือกเรียนใน 38 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอินโดนีเซีย ด้วย

จุดประสงค์หลักของการให้ทุน Darmasiswa ก็เพื่อที่จะเผยแพร่ภาษาและขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ระหว่างชาติพันธมิตร กับอินโดนีเซีย โดยมีการออกแบบหลักสูตรขึ้นมาใหม่ ในการนี้โดยเฉพาะ


รายละเอียดชองหลักสูตรต่าง ๆ มีดังนี้

1.DARMASISWA RI Regular Program (หลักสูตร 1 ปี)
สิทธิประโยชน์ของผู้รับทุน
– ฟรีค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษา
– ต้องมีความตั้งใจในการช่วยเหลือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย หรือ วิทยาลัย ประมาณ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
– ผู้รับทุนจะได้รับการช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัย ในเรื่องของที่พักอาศัย
– ผู้รับทุนจะได้รับการดูแลอย่างดีจากสนามบินทันทีที่เดินทางถึงประเทศอินโดนีเซีย

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
– จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นอย่างน้อย
– ต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาการจะไปศึกษา
– กรอกใบสมัครที่สามารถขอได้จากกระทรวงศึกษาธิการ หรือสถานทูตอินโดนีเซีย ประจำชาติ นั้นๆ
– ต้องมีสุขภาพแข็งแรง โดยได้รับการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
– ส่งใบสมัครไปยังสถานทูตอินโดนีเซีย ประจำชาตินั้น ๆ
– รูปถ่ายขนาดเท่ากับในสมุดเดินทาง ( 2×3 นิ้ว) จำนวน 5 รูป โดยต้องไม่ถ่ายเกิน 6 เดือน

2. DARMASISWA RI Short Course Program (หลักสูตร 6 เดือน)
จุดมุ่งหมายของโปรแกรมนี้ ก็เพื่อที่จะช่วยให้ผู้รับทุน ได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซีย ในด้านต่าง ๆ ให้มากขึ้น เพื่อการเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนในระดับสูงต่อไป

สิทธิประโยชน์ของผู้รับทุน
– ฟรีค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษา
– ผู้รับทุนจะได้รับการช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัย ในเรื่องของที่พักอาศัย
– ผู้รับทุนจะได้รับดูแลอย่างดีจากสนามบินทันทีที่เดินทางถึงประเทศอินโดนีเซีย

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
– จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นอย่างน้อย
– ต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาการจะไปศึกษา
– กรอกแบบฟอร์มให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
– จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา
– ใบแสดงผลการเรียน ระดับชั้นศึกษาล่าสุด
– ใบรับรองแพทย์
– รูปถ่ายขนาด 4×6 นิ้ว จำนวน 5 รูป
– มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Dr. Muh Huda A.Y.,M.Pd
Education and Cultural Attache
The Embassy of the Republic of Indonesia
600-602 Petchburi Road,
Rajthevi Bangkok 10400
Phone (02) 250-3135-40 ext.179 หรือ (02) 255-1269

หมดเขตรับสมัคร
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ