แนะนำโครงการฝึกงานกับ AIS ทั้งฝึกงานธรรมดาและฝึกงานสหกิจ!!

สำหรับน้องๆ ที่กำลังเตรียมตัวหาที่ฝึกงาน วันนี้เรามีอีกหนึ่งโครงการดีๆ จากองค์กรขนาดใหญ่ในประเทศมาแนะนำ

รู้หรือไม่ว่าทาง AIS เองก็มีโครงการฝึกงานที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้เข้ามาเรียนรู้การทำงานอย่างมืออาชีพ ทั้งฝึกงานปกติและฝึกงานแบบสหกิจ

 

 

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโครงการนี้

– เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษา ได้ นำความรู้จากสาขาวิชาที่ศึกษามา ประยุกต์ใช้กับการฝึกปฏิบัติงานจริง เพื่อเพิ่มพูนทักษะในวิชาชีพ

– ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ และการทำงานร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต

– ปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณในการทำงาน เพื่อส่งเสริมกระบวนการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) โดยการสร้างโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาฝึกงาน ได้เรียนรู้และพัฒนาเพื่อที่จะเป็นทรัพยากรบุคคล และเป็นกำลัง สำคัญพัฒนาประเทศชาติต่อไป

 

เกณฑ์การพิจารณา:

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ํากว่า 40 วันทําการ

– สอบข้อเขียน

– สอบสัมภาษณ์

 

ผลคะแนนเป็นไปตามสัดส่วนที่บริษัทกําหนด

– กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ : ประมาณ 40%

– กลุ่มวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ : ประมาณ 30%

– กลุ่มบริหารธุรกิจ : ประมาณ 15%

– กลุ่มสังคมศาสตร์/ ศิลปศาสตร์ : ประมาณ 15%

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ:

– นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หรือปีที 4 จาก ทุกสถาบัน สาขาวิชาตามที่บริษัทที่กำหนด

– กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ : สาขาคอมพิวเตอร์, ไฟฟ้า (สื่อสาร), อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม และ วิศวกรรมซอฟแวร์

– กลุ่มวิทยาศาสตร์ : สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ICT

– กลุ่มบริหารธุรกิจ : สาขาการตลาด, การบัญชี, การ บริหารทรัพยากรมนุษย์, เศรษฐศาสตร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการ

– กลุ่มสังคมศาสตร์/ ศิลปศาสตร์ : สาขานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิเทศศาสตร์การประชาสัมพันธ์ และ จิตวิทยา

– เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป

– สามารถฝึกงานได้อย่างต่อเนื่อง และยินดีเข้าร่วม กิจกรรมต่างๆ กับบริษัท

 

สิทธิประโยชน์:

– เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง

– การฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ

– กิจกรรมต่างๆ ที่ทางบริษัทจัดขึ้น

– ห้องสมุด

– ห้องพยาบาล

– ห้องคาราโอเกะ

– Fitness Center

 

กำหนดการหลักสูตรการฝึกงาน:

 

กำหนดการหลักสูตรการฝึกงานสหกิจ:

 

สำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจเตรียมตัวให้พร้อม นี่อาจเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น้องสนใจและน่าจะได้เรียนรู้อะไรมากมายเลยล่ะ :)

 

ที่มา: AIS

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ