ประกวดในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 14 ชิงทุนการศึกษารวม 1,415,000 บาท

เพื่อเชิดชูและสืบสานความเป็นไทย มรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งด้านวรรณศิลป์และทัศนศิลป์ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนไทยรักการอ่าน กระตุ้นให้เยาวชนคิด วิเคราะห์ ตีความ ใช้จินตนาการสร้างสรรค์ และนำเสนอเป็นผลงานศิลปะ

ปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้ online platform เพื่อสื่อสารแบบ 2 ทาง และสนับสนุน knowledge sharing ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคและเทคโนโลยีปัจจุบัน

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นักศีกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 14 (ประจำปี 2563) ชิงรางวัลทุนการศึกษามูลค่ารวม 1,415,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

 

 

หัวข้อการประกวด:

– “ฉันรักเมืองไทย”

– “รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์โลกของเรา”

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา 4 – 6

– เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย หรือเทียบเท่า

– เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา

 

ระยะเวลาดำเนินงาน:

– เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ – 13 พฤศจิกายน 2563

– คณะกรรมการตัดสินผลงานรอบแรก ธันวาคม 2563

– ตัดสินผลงานรอบสุดท้าย ประกาศผล พิธีมอบรางวัล และแสดงนิทรรศการ 19-31 มกราคม 2564

– ประกาศขายผลงานผ่านเว็บไซต์ www.intouchstation.com มกราคม – กุมภาพันธ์ 2564

*หมายเหตุ วัน – เวลา – สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

รางวัลการประกวด:

ผู้สมัครทุกคนที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะได้รับประกาศนียบัตร

ประถมศึกษา

– ชนะเลิศ = 30,000 x 1 รางวัล

– รองชนะเลิศอันดับ 1 = 20,000 x 3 รางวัล

– รองชนะเลิศอันดับ 2 = 15,000 x 5 รางวัล

– รางวัลพิเศษ = 10,000 x 5 รางวัล

 

มัธยมศึกษาตอนต้น

– ชนะเลิศ = 40,000 x 1 รางวัล

– รองชนะเลิศอันดับ 1 = 25,000 x 3 รางวัล

– รองชนะเลิศอันดับ 2 = 15,000 x 5 รางวัล

– รางวัลพิเศษ = 10,000 x 5 รางวัล

 

มัธยมศึกษาตอนปลาย

– ชนะเลิศ = 50,000 x 1 รางวัล

– รองชนะเลิศอันดับ 1 = 30,000 x 1 รางวัล

– รองชนะเลิศอันดับ 2 = 20,000 x 1 รางวัล

– รางวัลพิเศษ = 15,000 x 5 รางวัล

 

อุดมศึกษา

– ชนะเลิศ = 120,000 x 1 รางวัล

– รองชนะเลิศอันดับ 1 = 60,000 x 1 รางวัล

– รองชนะเลิศอันดับ 2 = 40,000 x 1 รางวัล

– รางวัลพิเศษ = 25,000 x 5 รางวัล

*หมายเหตุ รางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของบริษัทฯ

 

ติดต่อสอบถาม:

– 062-5932224 การส่งใบสมัครบนเว็บไซต์

– 082-796-1670 หรือ 02-118-6953 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ

www.facebook.com/intouchstation

– FB Group : www.facebook.com/groups/jintanakarn.intouch

– Line: jintanakarn.intouch

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ