“Introduction to Financial Accounting” คอร์สเรียนออนไลน์ฟรีจาก U. of Pennsylvania

University of Pennsylvania และ Wharton School of the University of Pennsylvania เปิดคอร์สออนไลน์ให้ผู้ที่สนใจได้เรียนฟรีผ่านเว็บไซต์ www.classcentral.com

โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตร “Introduction to Financial Accounting” สอนโดย Brian J Bushee ใช้ระยะเวลาเรียนทั้งหมด 17 ชั่วโมงด้วยกัน

 

 

การเรียนรู้จากคอร์ส “Introduction to Financial Accounting” จะเป็นโอกาสให้คุณได้เพิ่มพูนทักษะทางเทคนิคที่จำเป็นในการวิเคราะห์งบการเงิน การทำความรู้จักกับกระแสเงินสด (Cash flows) ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

 

 

แผนการสอนจะแบ่งออกเป็นการเรียนรู้ภายใน 4 สัปดาห์ดังนี้

สัปดาห์ที่ 1: เรียนรู้หัวข้อ Introduction and Balance Sheet

สัปดาห์ที่ 2: เรียนรู้หัวข้อ Accrual Accounting and the Income Statement

สัปดาห์ที่ 3: เรียนรู้หัวข้อ Cash Flows (กระแสเงินสด)

สัปดาห์ที่ 4: เรียนรู้หัวข้อ Ratio Analysis (การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน) และทดสอบหลังเรียน

 

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนด้วยตนเองและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.classcentral.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ