IPO รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเรียนต่อประเทศสวีเดน

The International Program Office for Education and Training (IPO) ประเทศสวีเดน ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ ASEM DUO-Sweden Fellowship Program 2010

คุณสมบัติ
1. สถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันฯ สวีเดน ควรมีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน(อนึ่ง มศว ไม่มีสัญญาความร่วมมือฯ กับประเทศสวีเดน)
2. สถาบันฯ ไทย เสนอชื่อนิสิตระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา ซึ่งต้องมีสภาพเป็นนิสิตตลอดระยะเวลารับทุน
3. ผู้สมัครส่งใบสมัครไปยังประเทศสวีเดนก่อนวันที่ 24 พค. 53
4. ผู้สนใจค้นหาข้อมูลได้ที่ www.asemduo.org และ www.programkontorst.se

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=12693

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ