กระทรวงการต่างประเทศรับสมัคร ‘เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์’ 1 อัตรา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเพื่อเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ผู้ที่สนใจสมัครสามารถดูรายละเอียดได้ดังด้านล่างนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับ:

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

 

อัตราเงินเดือน:

18,000 บาท/เดือน

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์

– อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี

 

หลักฐานการสมัคร:

– ประวัติย่อ (Resume)

– ใบสมัคร (ดาวน์โหลดได้ที่นี่) พร้อมติดรูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 6 นิ้ว

– สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ

– สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ

– สําเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ (สําหรับผู้สมัครขาย)

– สําเนาปริญญาบัตรหรือสําเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ

– ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับสมบูรณ์จํานวน 1 ฉบับ

– หนังสือรับรองการผ่านงาน (หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง)

 

วิธีการสมัคร:

– ยื่นด้วยตนเอง ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝั่งถนนพระราม 5 กระทรวงการต่างประเทศ โดยเขียนข้อความบนหน้าซองว่า “สมัครเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์”

– ส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เลขที่ 443 กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (วงเล็บมุมซองว่า “สมัครงานตําแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์”) ทั้งนี้ เอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์ จะต้องส่งถึงศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ภายในเวลาราชการของวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เท่านั้น

– ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ sน.kirdchindaamfa.mail.go.th (หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง และลงชื่อกํากับสําเนาเอกสารให้เรียบร้อยก่อนส่งใบสมัคร)

 

หมดเขตรับสมัคร:

วันที่ 17 ธันวาคม 2019 ภายในเวลาราชการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

Facebook @ThaiMFA

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ