K-Bank ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ

1. จำนวนทุน
ทุนที่?? 1? ศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (ด้านการเงินเน้นการบริหารความเสี่ยง / ตลาดทุน? Financial Engineering) ??? จำนวน? 2 ทุน
ทุนที่?? 2? ศึกษา ณ สหราชอาณาจักร (ด้านการเงินเน้นการบริหารความเสี่ยง / ตลาดทุน? Financial Engineering) ??? จำนวน? 1 ทุน
ทุนที่?? 3? ศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น (ด้านการเงิน/การตลาด) ??? จำนวน? 1 ทุน
ทุนที่?? 4? ศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ด้านการจัดการ/การตลาด) ??? จำนวน? 1 ทุน

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 ต้องมีสัญชาติไทย เป็นโสด อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 15 มีนาคม 2553 ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

2.2 ต้องสำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขาวิชา ศึกษาครบหลักสูตร 4 ปี และผู้สมัครที่เป็นบุคคลทั่วไปต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00? สำหรับพนักงาน บมจ.ธนาคารกสิกรไทยหรือบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทยต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75 (กรณีพนักงานฯ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระหว่าง 2.50 – 2.74 ต้องได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ธนาคารให้ทุน และเป็นมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด)

2.3 ทุนที่ 1 ผู้สมัครต้องมีผลสอบ TOEFL อย่างน้อย 213 คะแนน (Computer-based) หรือ 80 คะแนน (Internet-based)และมีผลสอบ GMAT อย่างน้อย 550 คะแนน (หรือผลสอบ GRE อย่างน้อย 1,100 คะแนน สำหรับสาขาวิชา Financial Engineering) ซึ่งผลสอบต้องสามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2553 มายื่นพร้อมใบสมัคร
2.4 ทุนที่ 2 ผู้สมัครต้องมีผลสอบ TOEFL และ GMAT (หรือ GRE) ตามข้อ 2.3 และสามารถใช้ผลสอบ IELTS แทน TOEFL ได้โดยต้องมีผลสอบอย่างน้อย 6.0 ซึ่งผลสอบต้องสามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2553 มายื่นพร้อมใบสมัคร
2.5 ทุนที่ 4 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ภาษาจีนกลางเป็นอย่างดี โดยจะต้องนำผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) อย่างน้อยระดับ 7 ซึ่งผลสอบต้องสามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2553 มายื่นพร้อมใบสมัคร หรือสอบผ่านข้อเขียนวิชาภาษาจีนกลางของธนาคารซึ่งมีกำหนดสอบในวันที่ 19 มีนาคม 2553
2.6 ผู้ที่เคยทำงานกับ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย หรือบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย แต่ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานแล้วไม่ว่าด้วยเหตุผลใดไม่มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขัน

3. หลักฐานการสมัคร
3.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป? ติดใบสมัคร
3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ชุด
3.3 สำเนาปริญญาบัตร และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวนอย่างละ 1 ชุด
3.4 ทุนที่ 1? ต้องมีใบแสดงผลสอบ TOEFL และ GMAT หรือ GRE ซึ่งสามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2553
3.5 ทุนที่ 2 ต้องมีใบแสดงผลสอบ TOEFL หรือ IELTS และ GMAT หรือ GRE ซึ่งสามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2553
3.6 ทุนที่ 4 ต้องมีใบแสดงผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ซึ่งสามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2553
3.7 หนังสือรับรองตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนดจากสถานศึกษา หรือผู้บังคับบัญชา
3.8 สำเนาหนังสือแสดงการยกเว้น หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ชุด

4. การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตั้งบัดนี้ – 15? มีนาคม 2553 และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารตามข้อ 3
ที่ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330? โทร. 0 2218 3705-6? ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2553 ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามราย
ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานทุนการศึกษา ชั้น 12 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 1
ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทร. 0 2470 3125

ผู้สมัครที่สมัครสอบมากกว่า 1 ทุน จะต้องเลือกทุนเรียงตามลำดับก่อนหลัง

ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในวันที่ 9 เมษายน 2553

เพิ่มเติม : http://www.kasikornbank.com/TH/Careers/Pages/Detail_%20Capital.aspx#inter

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ