โครงการฝึกงาน K Capstone รุ่นที่3 ประจำปี 2563 ธนารคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

โครงการฝึกงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เป็นโปรแกรมฝึกงานสุดเข้มข้นที่เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาที่ กําลังศึกษา ชั้นปีที่ 3 – 4 ที่สนใจหาประสบการทํางาน เรียนรู้ และฝึกฝนภายใต้การทํางานแบบ Project – based เพื่อสร้างสรรค์ต้นแบบที่จะมาเป็นกลไกสําคัญของธุรกิจ การเงินและการธนาคารในยุค Digital Transformation

 

 

ช่วงเวลาฝึกงาน:

1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2563

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญาตรี ชั้นปีที่ 3-4

2. สาขาวิชา:

– วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

– การเงิน

– วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

– เศรษฐศาสตร์

– บริหารธุรกิจ (บัญชี การตลาด ฯลฯ)

***สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่สนใจเรื่อง Disrupting ในอุตสาหกรรมการเงิน

3. เกรดเฉลี่ยขั้นต่ํา (GPAX) 2.75 (เกณฑ์ 4.0 )

4. มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ สามารถทํางานเป็นทีม และมีทัศนคติที่ดี

5. มีทักษะคอมพิวเตอร์ที่ดี

6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

15 มกราคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

K Capstone

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ