ธนาคารกสิกรไทย มอบทุนเรียนต่างประเทศ ส่งเรียนฟรี 6 ทุน พร้อมรับเข้าทำงาน

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย มีความประสงค์จะให้ทุนแก่พนักงานและบุคคลทั่วไป เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ จํานวน 6 ทุน โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้

 

จํานวนทุน
ทุนที่  1 ศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (ด้านบริหารธุรกิจ เน้นการเงิน/การบริหารความเสี่ยง/ตลาดทุน/Financial Engineering หรือ Computer Science) จํานวน 3 ทุน
ทุนที่  2 ศึกษา ณ สหราชอาณาจักร (ด้านบริหารธุรกิจ เน้นการเงิน/การบริหารความเสี่ยง/ตลาดทุน/Financial Engineering)  จํานวน 1 ทุน
ทุนที่ 3 ศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น (ด้านบริหารธุรกิจ เน้นการเงิน/การตลาด) จํานวน 1 ทุน
ทุนที่ 4 ศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ด้านบริหารธุรกิจ เน้นการจัดการ/การตลาด) จํานวน 1 ทุน

 

kbank-scholarship

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– ต้องมีสัญชาติไทย เป็นโสด อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 15 มีนาคม 2556 ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
– ต้องสําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่จํากัดสาขาวิชา และผู้สมัครที่เป็นบุคคลทั่วไปต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00  สําหรับพนักงาน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย หรือบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75 (กรณีพนักงานฯ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระหว่าง 2.50-2.74 ต้องได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ธนาคารให้ทุน และเป็นมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกําหนด)
– ผู้สมัครต้องมีผลสอบ TOEFL อย่างน้อย 213 คะแนน (Computer-based) หรือ 80 คะแนน (Internet-based) หรือผลสอบ IELTS อย่างน้อย 6.0 ซึ่งผลสอบต้องสามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2556 มายื่นพร้อมใบสมัคร
– ผู้สมัครต้องมีผลสอบ GMAT อย่างน้อย 550 คะแนน หรือผลสอบ GRE อย่างน้อย 1,100 คะแนนหรือเทียบเท่า สําหรับ สาขาวิชา Financial Engineering ซึ่งผลสอบต้องสามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2556 มายื่นพร้อมใบสมัคร เว้นแต่ผู้สมัครได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกําหนด
– เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนของเครือธนาคารกสิกรไทย ศึกษาต่อระดับปริญญาโทมาก่อน
– ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นพนักงานของเครือธนาคารกสิกรไทย จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
– ผู้ที่เคยทํางานกับเครือธนาคารกสิกรไทย แต่ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานแล้วไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขัน

 

kbank-scholarship2

 

หลักฐานการสมัคร  
– รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดํา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 1 รูป ติดใบสมัคร
– สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ชุด
– สําเนาปริญญาบัตร และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จํานวนอย่างละ 1 ชุด
– ใบแสดงผลสอบ TOEFL หรือ IELTS และ GMAT หรือ GRE ซึ่งสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2556
– ทุนที่ 3 ถ้ามีใบแสดงผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ซึ่งสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2556 ขอให้แนบ มาเพื่อประกอบการพิจารณา
– ทุนที่ 4 ถ้ามีใบแสดงผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ซึ่งสามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2556 ขอให้แนบ มาเพื่อประกอบการพิจารณา
– หนังสือรับรองตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกําหนดจากสถานศึกษา หรือผู้บังคับบัญชา
– สําเนาหนังสือแสดงการยกเว้น หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร จํานวน 1 ชุด

 

การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-15 มีนาคม 2556 ที่ www.kasikornbank.com และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครไปยัง ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานทุนการศึกษา) ชั้น 12 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สํานักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2556

 

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานทุนการศึกษา) โทรศัพท์ 0-2470-3113
– ผู้สมัครสามารถสมัครสอบมากกว่า 1 ทุน และจะต้องเลือกทุนเรียงตามลําดับความสนใจก่อนหลัง
– ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนภายในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556

การสอบแข่งขัน แบ่งเป็นการสอบข้อเขียน ทดสอบ IQ EQ ทดสอบจิตวิทยา ทดสอบบุคลิกภาพและการสอบสัมภาษณ์

กําหนดสอบข้อเขียนวิชาวิเคราะห์ปัญหาธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ) ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556

ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 ที่เว็บไซต์ของธนาคาร

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลบางปะกอก 1 และเข้ามารายงานตัวพร้อมยื่นใบรับรองแพทย์ที่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 12 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สํานักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ ระหว่างวันที่ 11-17  พฤษภาคม 2556 (หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์)

กําหนดสอบ IQ EQ ทดสอบจิตวิทยา และทดสอบบุคลิกภาพ ในวั นที่ 17-18 พฤษภาคม 2556

ผู้สมัครจะเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2556 เวลา 08.00-12.30 น. ณ ชั้น 8 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย สํานักงานใหญ่ อาคารราษฎร์บูรณะ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ