KMITL มอบทุนการศึกษา ทำวิทยานิพนธ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ หมดเขตรับสมัคร 29 พฤษภาคม 2552

1. วัตถุประสงค์ของทุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

2. จำนวนทุน จำนวนทุนขึ้นอยู่กับงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณ ต่อจำนวนนักศึกษา ที่สมัครขอรับทุนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศของแต่ละปีงบประมาณ

3. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา
3.1 เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3.2 เป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาในหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์ (แผน ก.)
3.3 เป็นผู้ได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้ว ไม่เกิน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์
3.4 ไม่เคยได้รับทุนนี้ หรือเคยได้รับสนับสนุนทุนการศึกษาจากแหล่งทุนอื่น ยกเว้นทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (ทุนงบประมาณ)

4. หลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา
4.1 ใบสมัครขอรับทุนที่สมัครผ่านเว็บไซต์ http://www.academic.kmitl.ac.th/ พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว
4.2 แบบเสนอโครงการวิจัย จำนวน 2 ชุด
4.3 ใบประกาศอนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หรือ ใบอนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ตามที่คณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการแต่ละคณะกำหนด จำนวน 2 ชุด
4.4 ไปรษณียบัตร ระบุชื่อที่อยู่ที่ติดต่อได้ของผู้สมัครให้ชัดเจน

5. การรับสมัครขอรับทุนการศึกษา
ผู้ประสงค์จะขอรับทุนดังกล่าว ให้กรอกใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ผ่านเว็บไซต์ http://www.academic.kmitl.ac.th/ โดยกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน แล้วพิมพ์ใบสมัคร พร้อมทั้งแบบเสนอโครงการวิจัย ติดต่อขอยื่นเอกสารการสมัคร ณ สำนักบริหารวิชาการ ชั้น 9 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2552

6. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา
สำนักบริหารวิชาการ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ใน วันที่ 5 มิถุนายน 2552 ที่เว็บไซต์ http://www.academic.kmitl.ac.th/ สำหรับการรับเงินทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ สำนักบริหารวิชาการ จะประกาศให้ทราบภายในเดือน มิถุนายน 2552

7. เงื่อนไขในการรับทุนการศึกษา
7.1 ผู้ที่ได้รับทุนต้องระบุไว้ในวิทยานิพนธ์ว่า ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์จาก สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
7.2 นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุน ต้องติดต่อขอรับทุนที่งานการเงิน สำนักบริหารวิชาการ ตามระยะเวลาที่กำหนด ไว้ในประกาศ
7.3 หากนักศึกษาไม่มารับทุนตามระยะเวลาที่กำหนด สำนักบริหารวิชาการ จะถือว่านักศึกษาผู้นั้น สละสิทธิ์ในการรับทุน

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.academic.kmitl.ac.th/

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ