KOICA มอบทุนเรียนต่อปริญญาโท Korea University

สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเกาหลี (Korea International Cooperation Agency หรือ KOICA) เป็นตัวแทนรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีเชิญชวนนักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถแต่ขาดทุนทรัพย์จากประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้งประเทศไทย สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยเกาหลี (Korea University)

สาขาที่ให้ทุนคือด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเกาหลีและต่างชาติ และให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในเรื่องการพัฒนาระหว่างประเทศ ทั้งทางด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ

กำหนดคุณสมบัติผู้สมัครไว้ดังนี้
– เจ้าหน้าที่รัฐบาลหรือนักวิจัยที่มีงานทำในประเทศบ้านเกิด สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป อายุไม่เกิน 40 ปี ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงาน
– มีความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ ไม่เคยได้รับทุนฝึกอบรมในสาขาเดียวกันจาก KOICA ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

เอกสารการสมัคร
– ใบสมัคร ดาวน์โหลดได้ที่ http://gsis.korea.ac.kr/students/admissions.html
– เอกสารแนะนำตัวเอง และแผนการเรียน
– รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 3 ซม. X 4 ซม. จำนวน 2 ใบ
– เอกสารแสดงผลการเรียนและใบรับรองการจบการศึกษา (ปริญญาบัตร) หรือคาดว่าจะจบการศึกษา ในระดับปริญญาตรี (ฉบับภาษาอังกฤษ)
– สำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัคร
– จดหมายแนะนำจากอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 2 ฉบับ
– ผลคะแนนการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TOEFL, TOEIC, IELTS)
– หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

ระยะเวลารับทุน :? 16 กุมภาพันธ์ 2012 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2013
ผู้เรียนจะได้ศึกษาต่อที่ประเทศเกาหลีเป็นเวลา 1 ปี รวมการเรียนทั้งหมด 47 หน่วยกิตและเขียนวิทยานิพนธ์อีก 3 หน่วยกิต

สมัครภายในเดือนธันวาคม 2554

ยื่นใบสมัครได้ที่ Graduate School of International Studies, Korea University
Program Advisor: Prof. Mi-Kyeng JEONG
Tel: +82-2-3290-2588(office)
Fax: +82-2-929-0402
E-mail: jasmky@korea.ac.kr
Website: http://gsis.korea.ac.kr

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ