ประกวดภาพถ่าย “Lanna Dreams of Flower” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์งานด้านภาพถ่าย และถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับของเชียงใหม่ ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านผลงานภาพถ่ายดอกไม้ นานาพันธุ์ ที่ปลูกในจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับชาติและนานาชาติ

ผู้จัดเทศกาลดอกไม้เชียงใหม่ (Chiang Mai Blooms 2019) ร่วมกับหอภาพถ่ายล้านนา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “Lanna Dreams of Flower : เชียงใหม่เมืองแห่งดอกไม้” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท

 

 

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน:

นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป (ไม่จ้ากัดอายุ และสัญชาติ)

 

กำหนดระยะเวลา:

ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2563

 

รางวัลการประกวด:

– รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล (รางวัลละ 25,000 บาท)

– รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล (รางวัลละ 15,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล (รางวัลละ 10,000 บาท)

– รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล (รางวัลละ 2,500 บาท)

 

ติดต่อสอบถาม:

หอภาพถ่ายล้านนา (อาคารสีฟ้าด้านหลังอาคารพิพิธภัณฑ์ พื้นถิ่นล้านนา) ถนนพระปกเกล้า อ้าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้นวันอาทิตย์, จันทร์)

– หมายเลขโทรศัพท์ 052 – 000393

– อีเมล : chiangmaihouseofphotography@gmail.com

– เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/cmhopth

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ