16 อันดับประเทศที่ดูแลสุขภาพของประชากรดีที่สุดในโลก โดยข้อมูลจาก Legatum Institute!!

หลายประเทศอาจจะแข่งขันกันในด้านเศรษฐกิจ อำนาจเหนือดินแดน...