รวมไว้จัดเต็ม Linking Words และวลีที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการเขียน Essay

Linking words และ phrases ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความคิด เพิ่มความต่อเนื่อง ทำให้การเขียนดูไหลลื่น ชวนอ่านมากกว่าเดิม

Linking words คือคำที่ใช้เชื่อมเพื่อให้ประโยคที่เราใช้ หรือสื่อสารดูไหลลื่น ใช้ในการทำให้เกิดผลลัพธ์ เพิ่มเติมข้อมูล การสรุป มองเห็นภาพ เน้นประเด็นนั้นๆ เรียงลำดับข้อมูล เปรียบเทียบหรือความคิดที่ขัดแย้ง ที่สำคัญยังช่วยให้ประโยคและย่อหน้าในงานเขียนยาวขึ้นอีกด้วย

 

 

1. คำเชื่อมที่แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์บางอย่าง

การใช้: เพื่อให้ผลของบางสิ่งบางอย่างที่ระบุไว้หรือเกิดขึ้น คำเชื่อมที่ใช้มีดังนี้ Linking Words

-As a result

-As a consequence

-Therefore

-Thus

-Consequently

-Hence

-For this reason

-Due to

 

ตัวอย่าง

-His wife left him. As a result, he became very depressed.

-She has lived in France, and as a consequence she speaks French fluently.

-We do not have enough money. Therefore we cannot afford to buy the new car.

 

2. คำเชื่อมที่ใช้ในการเพิ่มเติมข้อมูล

การใช้: เพื่อเพิ่มสิ่งที่ได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้

-Additionally / an additional

-Furthermore

-Also

-Too

-As well as that

-Along with

-Besides

-In addition

-Moreover

-In addition to this

-Apart from this

 

ตัวอย่าง

Additionally, the bus service will run on Sundays, every two hours.

-He said he had not discussed the matter with her. Furthermore, he had not even contacted her.

-We are unable to repair this watch. Also, this is the fourth time this has happened.

 

3. คำเชื่อมที่ใช้สรุปความคิดเห็น

การใช้: เพื่อสรุปสิ่งที่ได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้

-In conclusion

-To summarize

-Altogether

-In short

-To sum up

-In summary

-Briefly

-To conclude

 

ตัวอย่าง

In conclusion, walking is a cheap, safe, enjoyable and readily available form of exercise.

To summarize, this is a clever approach to a common problem.

-The food was good and we loved the music. Altogether it was a great evening.

 

4. คำเชื่อมที่ใช้เพื่อแสดงให้เห็นตัวอย่าง

การใช้: เพื่อให้เห็นถึงตัวอย่างประกอบ

-For example/ For instance

-Such as

-Including

-Namely

-In this case

-Proof of this

-Like

 

ตัวอย่าง

-There are many interesting places to visit in the city, for example/ for instance, the botanical garden or the art museum.

-I prefer to wear casual clothes, such as jeans and a sweatshirt.

Including Christmas Day and Boxing Day, I’ve got a week off work.

 

5. คำเชื่อมที่ใช้ในการเน้นประเด็น

การใช้: ทำให้ประเด็นหรือแนวคิดมีพลังมากขึ้น

-Undoubtedly

-Indeed

-Obviously

-Particularly / in particular

-Especially

-Clearly

-Importantly

-Absolutely

-Definitely

-Without a doubt

-Never

-It should be noted

-Unquestionably

-Above all

-Positively

 

ตัวอย่าง

Undoubtedly, the story itself is one of the main attractions.

-I don’t mind at all. Indeed, I would be delighted to help.

Obviously, we don’t want to spend too much money.

 

6. คำเชื่อมที่ใช้ในการลำดับความคิด

การใช้: เพื่อระบุถึงสิ่งที่กำลังพูดถึง

-First/ firstly (Second/ secondly, Third/ thirdly, Finally)

-At this time

-Following

-Previously

-Before

-Subsequently

-Above all

-Lastly and most importantly

-Last but not least

-First and foremost

 

ตัวอย่าง

Firstly, I prefer the train because I can see the landscape.

At this time, the young man leapt into the air and flew off towards sunset.

-They arrived on Monday evening and we got there the following day.

 

7. คำเชื่อมที่ใช้ในการแสดงการเปรียบเทียบ

การใช้: เพื่อแสดงให้เห็นว่าสิ่งต่างๆมีความคล้ายคลึงกันอย่างไร

-Similarly

-Equally

-Likewise

-Just as

-Just like

-Similar to

-Same as

-Compare / compare(d) to(with)

-By the same token

-In the same way

-Correspondingly

 

ตัวอย่าง

Similarly, the basketball and hockey games draw nearly full attendance.

Equally, not all customers are honest.

-Her second marriage was likewise unhappy.

 

8. คำเชื่อมที่ใช้ในการแสดงความขัดแย้ง

การใช้: เพื่อแสดงให้เห็นว่าสื่งนั้นแตกต่างกันอย่างไร

-Unlike

-Nevertheless

-On the other hand

-Nonetheless

-Despite / in spite of

-In contrast (to)

-Alternatively

-Conversely

-Even so

-Differing from

-Contrary to

 

ตัวอย่าง

Unlike most systems, this one is very easy to install.

-There is little chance that we will succeed in changing the law. Nevertheless, it is important that we try.

-Laptops are convenient; On the other hand, they can be expensive.

 

ที่มา www.eslbuzz.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ