การประกวด “ลมหายใจไร้มลทิน” ชิงทุนการศึกษารวม 300,000 บาท+ประกาศนียบัตร

เพื่อสนับสนุนการกำจัดมลพิษในอากาศและสภาพแวดล้อม ที่เกิดจากการผลิต และการใช้ยานยนต์ รวมทั้งเป็นการรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตแก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ผ่านสภาเด็ก และเยาวชนแห่งประเทศไทย

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) และ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2562 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

กิจกรรมนี้มีขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน ให้เป็นแกนนำในการรณรงค์เสริมสร้างค่านิยม และแนวทางการดำเนินชีวิตตามปรัชญา และวัตถุประสงค์ของมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด (www.fact.or.th) และเสริมสร้างเกียรติภูมิของประเทศ และร่วมผลักดันให้เกิดการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จึงเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าร่วมได้ในหลายประเภท

 

 

ประเภทการประกวด:

1. การประกวดเรียงความเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “สุจริตคือเกราะบัง ศาสตร์พ้อง” (“สุจริตคือเกราะบัง ศาสตร์พ้อง” หมายถึง ความสุจริตช่วยป้องกันเราจากอันตรายทั้งปวง) ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

– ระดับประถมศึกษา

– ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)

– ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา

 

2. การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “คิดดี ทำดี” และเพลง”ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”

เพลง “คิดดี ทำดี” ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 1 ระดับ 2 ประเภท ได้แก่

– ระดับประถมศึกษา ประเภทเดี่ยว

– ระดับประถมศึกษา ประเภทหมู่

 

เพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน” ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 1 ระดับ 2 ประเภท ได้แก่

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)

– ประเภทเดี่ยว

– ประเภทหมู่

 

ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา

– ประเภทเดี่ยว

– ประเภทขับร้องประสานเสียง

 

3. การประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

– ระดับปฐมวัย หัวข้อ “ขยัน อดทน เป็นคนซื่อสัตย์”

– ระดับประถมศึกษา หัวข้อ “ขยัน อดทน เป็นคนซื่อสัตย์”

– ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) หัวข้อ “ซื่อสัตย์สุจริต ดำเนินชีวิตใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณค่า”

 

4. การประกวดวีดีโอคลิปสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “สังคมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต”
ผู้เข้าประกวด แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่

– ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)

– ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา

 

กำหนดส่งผลงาน :

– ส่งผลงานพร้อมใบสมัครภายในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางของทางราชการเป็นสำคัญ

– ส่งผลงานที่
มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน (นางสาวมือนาง ปิยะพงษ์)
เลขที่ 1143/1 ซอยสุทธิพร ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

 

ติดต่อสอบถาม:

กรมกิจการเด็กและเยาวชน โทร. 0 2306 8925, 0 2306 8903

– คุณพิทวัส สุนันต๊ะ โทร. 0882685939

– คุณกนิษฐนาพร จินดาศิริโรจน์ โทร. 08 2440 0466

– คุณโสภา ปัญญากาวิน โทร. 085602 3563

– คุณชดาพร เลาหวัฒน์ โทร. 0989294494

 

มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน

– นางสาวมือนาง ปิยะพงษ์ โทร. 02641 8444 ต่อ 215

 

ที่มา: ชมรมลมหายใจไร้มลทิน

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ