LUISS Business School มอบทุนศึกษาต่อปริญญาโทเต็มจำนวน ที่ประเทศอิตาลี

LUISS Business School มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการบริหารความเสี่ยงและการประกันความเสี่ยงตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2018 เป็นจำนวน 10 ทุนให้แก่นักศึกษาต่างชาติ  โดยทุนการศึกษานี้ได้รับการสนับสนุนจาก MAG-JLT Group ให้แก่ กลุ่มผู้สมัครที่โดดเด่น

 LUISS Business School พัฒนาและส่งเสริมการวิจัยในสาขาต่างๆ โดยมุ่งเน้นที่การปรับโครงสร้างองค์กร การกำกับดูแลกิจการ การวัดผลการดำเนินงาน นวัตกรรม การออกแบบองค์กร การวิจัยครอบคลุมถึงกระบวนการทางธุรกิจสภาพแวดล้อมขององค์กร โดยครอบคลุมสาขาใหม่ เช่น จริยธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และการพัฒนาความเป็นผู้นำที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างความต้องการขององค์กรภาครัฐและเอกชนกับโลกวิชาการ

มูลค่าทุนการศึกษา:

จำนวน 10 ทุน มูลค่า EUR14,000 หรือประมาณ 546,000 บาท

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท สาขา Risk Management and Insurance ,Major of the Master in Management and Technology

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

– จบปริญญาตรีสาขาใดมาก็ได้

– ผ่านการทดสอบจาก The LUISS Admission Test (mandatory)

– มีผลคะแนนวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษจาก TOEFL/IELTS and GMAT/GRE

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัครออนไลน์และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังอีเมล์ [email protected]

 

เอกสารการรับสมัคร:

– ใบสมัครฉบับเต็ม

– สำเนารับรองวุฒิหรือใบปริญญา

– ภาพถ่ายดิจิตอล

– CV

– TOEFL/IELTS certificate (optional)

– GMAT/GRE certificate (optional)

– ค่าธรรมเนียมแรกเข้า EUR75 หรือประมาณ 3,000 บาท

 

ปิดรับสมัคร:

31 พฤษภาคม 2018

 

เพิ่มเติม:

businessschool.luiss.it

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ