Institut Français des Pays-Bas มอบทุน ป.โท พร้อมเงินเดือน ที่ประเทศฝรั่งเศส

Institut Français des Pays-Bas ประเทศฝรั่งเศส เสนอทุนการศึกษา Descartes Study Scholarships จำนวนหลายทุน สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์เรียนต่อในระดับปริญญาโทประจำปีการศึกษา 2018-2019

รายละเอียดทุนมีดังนี้…

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

สนับสนุนค่าครองชีพรายเดือน ประมาณ 600 ยูโร (ประมาณ 23,000 บาท) เป็นเวลา 10 เดือน ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ในวงเงิน 5,000 ยูโร (ประมาณ 193,000 บาท) ค่าประกันสังคมและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทุนการศึกษาของรัฐบาลฝรั่งเศส

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท สาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ผู้สมัครทุกสัญชาติสามารถสมัครได้ (ยกเว้นฝรั่งเศส)

-จบการศึกษาปริญญาตรีในภาษาดัตช์ ให้ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาดัตช์

-จบปริญญาตรีจากสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Basic and exact sciences , สาขาวิชาเทคนิคและวิศวกรรมศาสตร์ กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ สังคมและมนุษยศาสตร์ การค้าระหว่างประเทศ การจัดการ ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส ประวัติศาสตร์ หรือ ประวัติศาสตร์ศิลป์วิทยา เป็นต้น

-นอกจากนี้ยังสนับสนุนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามแนวคิดริเริ่มของประธานาธิบดีฝรั่งเศส ได้แก่สาขา เกษตรศาสตร์ Big Data ชีววิทยา เคมี กฎหมายและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการน้ำและของเสีย พลังงาน วิทยาศาสตร์โลก เป็นต้น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-แบบฟอร์มการสมัคร

-Cover letter ระบุว่าโครงการการศึกษาในประเทศฝรั่งเศสเกี่ยวข้องกับโครงการด้านวิชาการและวิชาชีพของผู้สมัครอย่างไร

-CV

-สำเนาทรานสคริปต์

-จดหมายรับรอง 2 ฉบับจากอาจารย์

 

วิธีการสมัคร:

-จัดส่งเอกสารดังกล่าวผ่านทางอีเมลไปที่ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศเนเธอร์แลนด์

 

ปิดรับสมัคร:

29 เมษายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

institutfrancais.nl

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ