ทุนการศึกษา MBA, EMBA และ MFIN เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษปี 2018

วิทยาลัย St Catharine เป็นวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ก่อตั้งในปี 1473 ในชื่อ Katharine Hall ก่อนจะเปลี่ยนมาใช้ชื่อปัจจุบันในปี 1860 ซึ่งเรียกกันเล่นๆว่า “Catz”

ขณะนี้ได้เสนอมอบทุนการศึกษา 5 ทุนมูลค่า £10,000 ในหลักสูตร MBA, MFIN และ EMBA

 

 

ทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษา 5 ทุน มูลค่า £10,000 (ประมาณ 447,570บาท) ต่อผู้สมัครที่มีผลการเรียนโดดเด่นสำหรับหลักสูตร MBA, MFin และ EMBA

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตร MBA, MFIN และ EMBA ในสาขาการจัดการ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยเกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 3.7 (จาก 4 ) หรือจบการศึกษาเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับ

– GMAT ไม่น้อยกว่า 700 คะแนน (เฉพาะ MBA)

– มีประสบการณการทำงานอย่างน้อย 3 ปีเต็ม หลังสำเร็จการศึกษา(MBA และ EMBA เท่านั้น)

– ไม่จำกัดสัญชาติ

– ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักต้องแสดงหลักฐานระดับความสามารถภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

– ผู้สมัครจะต้องสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย Cambridgeในหลักสูตร MBA, EMBA หรือ MFin ตามปกติ ผ่านทาง Cambridge Judge Business School (CJBS) แต่ต้องส่งเรียงความไม่เกิน 300ตัวอักษรในหัวข้อ ความคาดหวังที่ต้องการเกี่ยวกับธุรกิจแลัสังคมในอนาคตมาพร้อมกับแบบฟอร์มใบสมัครที่สมบูรณ์

– ผู้สมัครทั้งหมดที่ได้รับข้อเสนอเข้าศึกษาในหลักสูตร MBA, MFin หรือ EMBA จะได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาแยกต่างหากจาก St Catharine’s College ทุนการศึกษาจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้สมัครที่ยื่นข้อเสนอเข้าศึกษาหลักสูตร MBA, EMBA หรือ MFIN

– ในการยื่นขอทุนการศึกษา ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้ว รวมถึงเอกสารต่างๆเพื่อให้ได้รับการพิจารณาโดน Judge Business School ภายในวันที่กำหนดโดยจะประกาศผลรางวัลในปลายเดือนมีนาคม

หมดเขตรับสมัคร:

กำหนดยื่นใบสมัครในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2018

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ