เตรียมพร้อม! มหิดลเปิดหลักสูตรใหม่ “เรียนแพทย์ 7 ปี ควบ 2 ปริญญา” (พ.บ. – วศ. ม.)

ในปัจจุบันงานวิจัยและวิทยาการต่างๆ ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาททางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ทางคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้คิดค้นหลักสูตรใหม่เพื่อรองรับความต้องการนี้

หลักสูตรใหม่นี้มีชื่อว่า “แพทยศาสตรบัณฑิต – วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (พ.บ. – วศ. ม.)” ซึ่งจริงๆ แล้วมีเปิดสอนในลักษณะเดียวกันในมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างประเทศ เช่นว่า Duke University TEXAS A&M University Stanford University ฯลฯ ส่วนในประเทศไทยที่นี่เป็นที่แรกที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้

 

 

รูปแบบการเรียนการสอน จะมีระยะเวลาการศึกษาทั้งหมด 7 ปี โดยในช่วงการศึกษาปีที่ 1 – 3 จะจัดให้มีการเรียนการสอนความรู้ด้านปรีคลินิก ในชั้นปีที่ 4 เป็นการเรียนการสอนและการดำเนินงานวิจัยในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา และกลับเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในชั้นปีที่ 5 – 7

นอกจากนี้ในชั้นปีที่ 5-7 ยังจัดเป็นการเรียนการสอนความรู้ทางด้านคลินิก และยังคงดำเนินงานวิจัยของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หรือต่อยอดงานวิจัยในชั้นคลินิกอย่างต่อเนื่อง เมื่อเรียนจบ 7 ปีแล้วจะได้รับวุฒิปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต และปริญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

 

 

แรกเริ่มขณะนี้ เปิดรับนักศึกษาจำนวน 20 คนต่อปีการศึกษา โดยเป็นการรับตรงในรอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน มีการรับนักศึกษาแยกจากหลักสูตรแพทย์ปกติอย่างชัดเจน รับสมัครโดยวิธีรับตรงผ่านระบบ TCAS รอบ Portfolio ของ ทปอ. และพิจารณาคัดเลือกโดยดูจาก Portfolio และสัมภาษณ์แบบ Multiple Mini Interview (MMI)

 

 

น้องๆ คนไหนสนใจในหลักสูตรนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

 

ที่มา: คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ