กรมองค์การระหว่างประเทศเปิดรับสมัคร “เจ้าหน้าที่โครงการจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลฯ”

กรมองค์การระหว่างประเทศเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อเตรียมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. …. (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน 2 อัตรา

โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

– เจ้าหน้าที่โครงการจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อเตรียมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. …. (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

– วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 2 อัตรา

– อัตราค่าจ้าง 15,000/เดือน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย

2. อายุไม่เกิน 35 ปี

3. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่เริ่มสัญญาจ้าง โดยหากมีความรู้และ/หรือประสบการณ์ทำงานในด้านองค์การระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ องค์การเอกชนต่างประเทศหรือเอกสิทธิ์และความคุ้มครองกันขององค์การระหว่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. มีบุคลิกคล่องแคล่ว มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

5. พูด ฟัง อ่านและเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี

6. ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้ดี พิมพ์งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษในคอมพิวเตอร์ได้ดี

 

วิธีการสมัคร:

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่  จากนั้นส่งเอกสารใบสมัครและหลักฐานอื่นๆ ไปยังอีเมล [email protected]

 

ปิดรับสมัคร:

19 มิถุนายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

กระทรวงการต่างประเทศ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ