ข่าวดี!! กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครงาน ตั้งแต่บัดนี้- 19 เม.ย.

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสื่อและสารนิเทศกงสุล จำนวน 2 อัตรา โดยอัตราค่าจ้างจะแบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่ ค่าจ้างสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับป.ตรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

และในส่วนของค่าจ้างสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับป.โทหรือผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านผลิต/ออกแบบสื่อ infographic/ทำวิดีโอคลิปมามากกว่า 1 ปีขึ้นไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,000 บาท

โดยเริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 พฤษภาคม 2562

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. สัญชาติไทย

2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ รวมถึงการใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐานต่างๆ (หากมีความสามารถในการใช้โปรแกรมด้านสื่อ multimedia เช่น photoshop, illustrator, premierepro หรือมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

4. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

5. มีมนุษยสัมพันธ์ มีทักษะในการติดต่อประสานงานและการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

6. มีความรู้และความเข้าใจสื่อสังคมออนไลน์เป็นอย่างดี และนำมาปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

-สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ชุด

-สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา) จำนวน 2 ชุด

-สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา จำนวน 2 ชุด

-ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

-รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

-หลักฐานอื่นๆ ประกอบการสมัครเช่น ผลงานการสร้างสรรค์และออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ อาทิ Infographic Motion graphic วิดีทัศน์สั้น

 

วิธีการสมัคร:

ดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ www.mfa.go.th และ www.consular.go.th หัวข้อ “ประกาศ” จากนั้นส่งใบสมัครทางอีเมล dca.sec0301@gmail.com หรือส่งใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล

 

ปิดรับสมัคร:

19 เมษายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ