กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง

กองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่โครงการจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อเตรียมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศ และการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการสมัครงานเพิ่มเติมได้ดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่รับสมัคร:

เจ้าหน้าที่โครงการจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อเตรียมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศ และการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย จำนวน 1 อัตรา

 

อัตราค่าจ้าง:

15,000 บาท/เดือน

 

ระยะเวลาการจ้าง:

1 มีนาคม – 30 กันยายน 2563 ทั้งนี้ สามารถต่อสัญญาจ้างในปีงบประมาณถัดไปได้ หากผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นบุคคลสัญชาติไทย

– อายุไม่เกิน 30 ปี

– สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และหากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีบุคลิกคล่องแคล่ว มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

– พูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี

– ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office ได้ดี พิมพ์งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษในคอมพิวเตอร์ได้ดี

 

หน้าที่/ความรับผิดชอบ:

– ศึกษา ค้นคว้า ประสานงาน ติดตาม บริหารจัดการข้อมูล และสนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลองค์การระหว่างประเทศ กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ การประชุมระหว่างประเทศภาครัฐ การประชุมระหว่างประเทศภาคเอกชน และฐานข้อมูลความตกลงประเทศเจ้าบ้าน และฐานข้อมูลเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน

 

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร:

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ประสงค์ที่ต้องการเข้ารับการคัดเลือกสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลออนไลน์ได้ ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

19 กุมภาพันธ์ 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ